Twitter Facebook Instagram Youtube

L'IIVTNU (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) és un tribut que grava l'increment de valor que ha experimentat el terreny durant el temps que una persona ha estat propietària d'un pis, aparcament, traster, local o solar de naturalesa urbana.

S'ha de pagar quan hi ha una transmissió de la propietat:
    • Es ven un pis, aparcament, traster, local o terreny de naturalesa urbana. 
    • S'adquireix un pis, aparcament, traster, local o terreny de naturalesa urbana mitjançant donació o successió. 
    • Es constitueix un dret real sobre el pis, aparcament, traster, local o terreny de naturalesa urbana (usdefruit, cens, etc.). 
      
Els obligats al pagament són:
    • El transmitent dels béns o drets, en les transmissions oneroses, com és una compra-venda
    • El donatari o persona que rep els béns, en les donacions 
    • Els hereus o legataris, en les transmissions per causa de mort. 

Es liquida mitjançant autoliquidació que s’ha de presentar en els següents terminis:
    • 30 dies hàbils, a contar des de la data de transmissió, en cas de transmissió intervius (com compravenda, donacions...). 
    • 6 mesos, per les herències, a contar des de la data de defunció, prorrogable fins a 1 any si es sol·licita dins dels primers sis mesos

Càlcul de la plusvàlua

Des del 10 de novembre de 2021, en aplicació del Reial Decret 26/2021 de 8 de novembre, s' estableix dos mètodes de càlcul. El contribuent pot decidir fer la presentació per al més favorable:

  •  Mètode objectiu:  Per al càlcul objectiu, es té en compte el valor cadastral del sòl, al que s’aplica un coeficient en funció del termini de temps transcorregut entre l’adquisició i la transmissió. S'aplicarà, si no es demana càlcul per l'increment real del valor.
  •  Metode de càlcul de l’increment real:  El càlcul es realitza considerant els valors reals d’adquisició i transmissió. S'aplicarà a petició de la persona interessada.
    Per aplicar aquest càlcul, s’haurà d’aportar l’escriptura/es d’adquisició del bé immoble que ara es tramet, a més de l’escriptura de transmissió actual, 

Si amb el métode de càlcul de l'increment real no hi ha increment de valor, igualment s’ha de comunicar la transmissió efectuada, i adjuntar els títols o escriptures, de transmissió i adquisició, que acreditin que no s’ha produït increment de valor. 
L’Ajuntament pot revisar les dades declarades. Per a constatar la inexistència d’increment de valor es prendrà el més alt dels següents valors:
    • El que consti en els corresponents títols
    • El comprovat per l’administració

 Per fer la inscripció de l'escriptura en el registre de la propietat, s'ha d'acreditar que l'escriptura ha estat presentada prèviament a l'Ajuntament:

La presentació de la plusvàlua es pot fer telemàticament, (des de la web de l'ORGT, seleccionant municipi Badalona) o presencialment.

Per a l'atenció presencial es recomana demanar cita prèvia:
     per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals
     trucant al tel. 93 483 28 13 o 93483 28 12, en horari d'oficina.

Ordenança fiscal que regula la plusvàlua (IIVTNU)

Estimació de cálcul i tramitació telemàtica

Fitxers relacionats