Twitter Facebook Instagram Youtube

Beneficis fiscals aplicables a l'IBI

A l’art. 2 i 3 de l’ordenança fiscal de l’IBI es regulen diferents supòsits per aplicar beneficis fiscals:

  • Bonificació per a famílies nombroses (art.3.2) 
  • Bonificació per a habitatges de protecció oficial (art 3.4)
  • Bonificació per instal·lació de plaques solars o fotovoltaiques (art.3.5)
  • Bonificació a empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària (art.3.1)
  • Bonificació a organismes públics d’investigació i els d’ensenyament universitària (art.3.6)
  • Bonificació a entitats sense ànim de lucre (art. 3.7)
  • Bonificació a titulars de concessions administratives en immobles on es desenvolupin activitats declarades d’especial interès o d’utilitat municipal (art. 3.3)
  • Exempció a centres docents acollits a règim de concert educatiu (art. 2.2)

Per gaudir de l'aplicació d'aquests beneficis, s'ha de sol·licitar expresament en el termini assenyalat per cada tipologia, adjuntant la documentació que justifiqui els requisits que es demanen, amb el formulari específic o amb la sol·licitud genèrica. Aixi mateix, el titular no ha de tenir deutes pendents (llevat que tinguin concedit ajornament o fraccionament)

La sol·licitud del benefici fiscal es pot tramitar de forma presencial o telemàtica. Per a l'atenció presencial es recomana demanar cita prèvia:

  • per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals
  • trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina. 

Ordenança fiscal que regula l'IBI

Fitxers relacionats