Twitter Facebook Instagram Youtube


L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) és un tribut que paguen els propietaris de vehicles que són aptes per circular per les vies públiques .

  • El propietari del vehicle el dia 1 de gener és l’obligat al pagament, malgrat que aquest hagi estat transferit o venut.
  • L’impost es paga a l'Ajuntament del domicili del vehicle que consta en el permís de circulació. 

Per tal de tramitar l'alta, baixa o la transferència d'un vehicle, així com les modificacions o canvis d’adreça, s’ha de dirigir a la Prefectura Provincial de Trànsit.

En el cas d'alta de vehicles nous, rehabilitats o d'alta d'un situació de baixa temporal, abans d’anar a Trànsit, s'ha de presentar l’autoliquidació de l'IVTM, telemàticament, a través de la web del Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

  • Seleccioneu municipi Badalona
  • Cliqueu sobre Vehicles, opció IVTM Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica
  • Seleccioneu l'acció Autoliquidació de l'IVTM

Per modificar l'adreça fiscal d'un vehicle i l'adreça de notificacions, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha establert un nou tràmit a la seva seu electrònica. al que podeu accedir des de la icona 'Cl@ve', amb Cl@ve Móvil/DNIe o certificat electrònic, Cl@ve Pin o Cl@ve permanent.

La quota a pagar per l'IVTM està regulada a l'art. 4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3

  • En els casos de vehicles nous, s’ha de pagar la part proporcional que correspon a la quota per trimestres complerts des de la data d’adquisició.
  • Si el vehicle es dona de baixa definitiva o de baixa temporal per robatori, es prorrateja la quota pels trimestres complerts que el vehicle ha estat donat d’alta durant l’any. Si l’impost ja s’ha pagat, pot sol·licitar la devolució dels trimestres posteriors a la data de la baixa.
  • El període voluntari de pagament dels rebuts anuals es pot consultar al calendari del contribuent de l'Ajuntament.
  • Pot domiciliar el pagament de l'IVTM al seu compte corrent.

Els tràmits, en relació a aquest tribut, es poden realitzar telemàticament, escollint el tràmit concret o la Sol·licitud genèrica, o de forma presencial

Per a l'atenció presencial es recomana demanar cita prèvia:

per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals

trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina. 

Ordenança fiscal que regula l'IVTM

Fitxers relacionats