Twitter Facebook Instagram Youtube

Domiciliació bancària de rebuts

Els tributs que es cobren períodicament, com l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), la taxa per gual o la taxa per servei de cemintiris, es poden domiciliar.

En el calendari del contribuent de cada exercici, podeu consultar la data del cobrament domiciliat, en un únic rebut, excepte per l’IBI i l’IAE que la quota es fracciona en 4 terminis.

Per tal que la domiciliació tingui efectes, les ordres de domiciliació bancària dels tributs s'hauran de tramitar amb una antelació mínima de 2 mesos, abans del començament del període de cobrament. En cas contrari, la domiciliació tindrà efectes per a l'exercici següent.

Si l'ordre de domiciliació no es atesa per l'entitat bancària en la data de cobrament, la domiciliació es cancel·larà i no tindrà efectes per rebuts posteriors. Per mantenir-la, tindrà que presentar una nova sol·licitud.

Si el rebut que hi ha pendent a l'exercici és una liquidació, no tindrà efectes la domiciliació bancària. Les liquidacions es notifiquen individualment per a comunicar la inclusió en el padró, un canvi de valors, una regularització tributària...

 Si a l'IBI hi ha un canvi d'un dels titulars, comprovi que la domiciliació bancària es manté, o torni a domiciliar el tribut.

La domiciliació del pagament es pot fer:

    

Presencialment, de dilluns a divendres de 8,30h a 13,30h i dj tarda de 16 a 18h (agost, dijous tarda  tancat). 

Per ser atesos presencialment es recomana demanar cita  prèvia (per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals; o trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina).

  Telemàticament, a través del catàleg de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Badalona, o a través de la seu de l'ORGT.
  Telefònicament, mitjançant els telèfons del contribuent,  93 483 28 13 i 93 483 28 12, en horari d'oficina.

A l’ORGT podeu consultar el detall dels tributs que s’han pagat per domiciliació durant l'any en curs, l'any anterior i dels que es carregaran en compte en els propers dies. També trobareu altre informació relacionada amb la domiliciació del pagament.