Twitter Facebook Instagram Youtube

Beneficis fiscals per instal·lació de sistemes de captació d'energia solar

Les ordenances fiscals contemplen l’aplicació de beneficis fiscals en la primera instal·lació de un sistema d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sempre i quan no sigui obligatori pel compliment de la normativa urbanística, municipal o sectorial.

En concret, aquest benefici fiscal es pot aplicar a:

 • l’Impost sobre béns Immobles (IBI)
 • La taxa per llicències i comunicats d'obra
 • l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

Per poder beneficiar-se, s'ha de presentar la sol·licitud en el termini establert per cadascú dels supòsits, aportant la documentació acreditativa de reunir els requisits que es demanen. Així mateix, el titular no ha de tenir deutes pendents (llevat que tinguin concedit ajornament o fraccionament)

En cas de dubtes en quan als requisits tècnics de la instal·lació, podeu dirigir la consulta al Departament d'Ecologia Urbana.

Bonificació per instal·lació de sistema de captació d'energia solar a l'Impost sobre béns immobles (IBI)

A l'art 3.5 de l'ordenança fiscal de l'IBI es regula l'aplicació de bonificació en els tipus d'instal·lacions següents: 

 • Instal·lació de sistema per a l'aprofitament tèrmic de l'energia solar que cobreixi un mínim del 60% de la demanda total d'aigua calenta sanitària de l'immoble. 
 • Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum amb excedents, individual amb potència ≥ d’1kWp o col·lectiu en habitatges plurifamiliars amb potència  ≥ de 0,5 kWp.  
 • Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum comunitari amb excedents, que subministrin energia elèctrica exclusivament als elements comuns de l’edifici. 

Requisits, import bonificat i termini d’aplicació:

 • S'ha de sol·licitar una vegada finalitzada la instal·lació, amb efectes a l'exercici següent.
 • Serà aplicable en un període de 4 anys a comptar des del dia següent al de la posada en servei, mentre no variïn les circumstàncies del seu atorgament i estigui previst a l’ordenança fiscal de cada exercici.
 • El titular no ha de tenir deutes pendents (llevat que tinguin concedit ajornament o fraccionament)
 • La quota màxima bonificada no excedirà de les quantitats indicades en la taula següent :

Limitacions de l’import bonificat:

 • L’import total bonificat no podrà excedir del 50% del cost total de la instal·lació.
 • Per autoconsum col·lectiu, l’import total bonificat individualment no podrà excedir el 50% del cost de la instal·lació multiplicada pel coeficient de repartiment corresponent
 • On s'instal·lin les dues tecnologies termosolar i fotovoltaica, la bonificació total no podrà excedir el 50% del cost total de la instal·lació de cada tipologia i la suma d’ambdues bonificacions no podrà excedir el 50% de la quota íntegra de l’IBI.
 • On concorrin instal·lacions privatives, col·lectives i/o comunitàries, únicament serà bonificable una de les instal·lacions.
 • Els serveis tècnics del Departament d’Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Badalona, informaran de la procedència o no d’aplicar la bonificació i podran inspeccionar d'ofici les instal·lacions bonificades amb l’objecte de comprovar les seves característiques, condicions de funcionament, rendiment, etc.

Documentació a presentar amb la sol·licitud:

 • Fotocòpia del NIF/NIE del/dels titulars de l’IBI.
 • Projecte o memòria tècnica de disseny, conforme a la normativa sectorial aplicable, que ha d'incloure necessàriament: justificació analítica de la quantitat d’energia renovable produïda, esquemes de funcionament i fitxes tècniques dels elements principals de la instal·lació.
 • Llicència d’obres, comunicació i/o assabentat (segons correspongui): Núm. anotació registre/expedient d’obra.     
 • Per a instal·lacions fotovoltaiques, acreditació de la inscripció en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC)
 • Per a instal·lacions d’autoconsum col·lectiu, acta signada de la comunitat on s’han aprovat els coeficients de repartiment (la sol·licitud de bonificació s’ha de presentar conjuntament).
 • Factura de la instal·lació.
 • Tres fotografies de la instal·lació en funcionament: una del camp de captació, una de l’inversor (o unitat de control termosolar) i d’altres elements de la instal·lació com els elements de protecció, les estructures suport, o les canalitzacions

La sol·licitud del benefici fiscal es pot tramitar de forma presencial o telemàtica. Per a l'atenció presencial es recomana demanar cita prèvia:

 per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals

 trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina. 

ordenança fiscal que regula IBI

 Bonificació per instal·lació de sistema de captació d'energia solar a les taxes per llicències i comunicats d'obres

D’acord amb l’art. 8.2 a) i d) de l'ordenança fiscal que regula la taxa per llicències o comunicats d'obra, s’aplica una bonificació del 90% per instal·lació de sistemes d'aprofitament solar per a:

 • Producció d’energia fotovoltaica d’una potència mínima de 2KWp.
 • Producció d’energia tèrmica per l’escalfament d’aigua calenta sanitària i/o de producció. 

Requisits:

S’ha de sol·licitar, junt amb presentació de la sol·licitud de llicència o comunicat de l'obra d'acord amb la potència pic de la instal·lació:

Documentació a presentar:

A més de la documentació requerida per a la tipologia de l'obra a realitzar, amb la sol·licitud de llicència o del comunicat de l'obra s'ha de aportar el projecte tècnic de la instal·lació, per acreditar reunir els requisits per a gaudir d'aquest benefici fiscal.

La sol·licitud del benefici fiscal es pot tramitar de forma telemàtica.

  Ordenança fiscal que regula les taxes per llicència urbanística

Bonificació a l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

D’acord amb l’art. 3.2 de l'ordenança fiscal que regula l'ICIO, es podrà aplicar una bonificació del 95%, quan les obres o instal·lacions tinguin per objecte la primera instal·lacions de:

 • Captadors solars per a la producció d’aigua calenta sanitària, sempre que l’aportació solar sigui superior al 60% de la demanda anyal d’energia necessària per a l’escalfament de l’aigua sanitària, incloent si és el cas, l’escalfament de l’aigua de les piscines.
 • Instal·lació d’aprofitament d'energia solar fotovoltaica en habitatges unifamiliars, per a autoconsum, amb una potencia pic mínima de 1 kWp.
 • Instal·lació d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum amb una potència pic mínima de 5 kWp

 Requisits:

S’ha de sol·licitar expressament amb la sol·licitud de llicència o comunicació d’obra.

Un cop finalitzades les obres, s'ha de presentar la documentació que acrediti reunir els requisits per gaudir-ne del benefici fiscal:

 • Factura de les despeses realitzades per aquesta instal·lació
 • Documentació que acredita la homologació com a sistema col·lector d'energia solar

La falta de presentació d'aquesta documentació, suposarà la pèrdua de la bonificació i la corresponent regularització tributària amb la liquidació definitiva i l’inici, si escau, del corresponent expedient sancionador pel gaudi indegut dels beneficis fiscals imputats.

L’import resultant de l’aplicació d’aquesta bonificació, sumat a la d’altres bonificacions fiscals municipals atorgades per aquest motiu (a l’IBI i/o taxes urbanístiques) no podrà ser superior al del cost total de la instal·lació dels sistemes col·lectors homologats corresponents.

En cas de concurrència d’aquesta bonificació amb altre de les regulades a l’art 3 de l’OF 5, (obres d’especial interès, rehabilitació de façanes, instal·lació d'ascensors...) s’aplicarà exclusivament la que resulti més favorable al contribuent.

La sol·licitud del benefici fiscal es pot tramitar de forma telemàtica.  

 Ordenança fiscal que regula l'ICIO

Imatges relacionades

Fitxers relacionats