Twitter Facebook Instagram Youtube

El Consell Municipal de Mobilitat Sostenible i Transport Públic és un òrgan consultiu i de participació social que canalitza les inquietuds i iniciatives ciutadanes al voltant de la mobilitat i el transport públic a Badalona, de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

El Consell de la Mobilitat Sostenible i Transport Públic es crea en compliment de la Carta de Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat (Carta d'Aalborg) aprovada per l'Ajuntament en Ple de Badalona del 29 de maig de 1996, i que al seu punt 1.9 diu:

Nosaltres les ciutats ens hem d'esforçar per millorar l'accesibilitat i per mantenir el benestar i els estils de vida urbans, tot reduint el transport. Sabem que perquè una ciutat sigui sostenible és indispensable reduir la mobilitat forçada i deixar de fomentar l'ús innecessari de vehicles motoritzats. Donarem preferència als mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient (en particular els desplaçaments a peu, en bicicleta o mitjançant el transport públic) i situarem en el centre dels nostres esforços de planificació una combinació d'aquests mitjans. Els diversos mitjans de transport urbans motoritzats han de tenir la funció subsidiària de facilitar l'accés als serveis locals i de mantenir l'activitat econòmica de les ciutats.

Les funcions i competències del Consell són:

• Promoció d'estudis i debats ciutadans per a la millora de la mobilitat urbana seguint criteris de sostenibilitat.

• Elaboració de propostes, informes i suggeriments destinats a les administracions pertinents.