Twitter Facebook Instagram Youtube

Servei de suport a les persones amb discapacitat (SSIL)

Aquest servei informa, assessora, orienta i dona suport a processos d'inserció laboral de persones amb algun tipus de discapacitat. La discapacitat pot ser física, orgànica, psíquica, visual, auditiva o una malaltia mental.

Requisits

Persones en edat laboral (de 16 a 65 anys) i amb un grau igual o superior al 33% de discapacitat que tinguin el certificat de discapacitat o que cobrin una pensió per incapacitat.