Twitter Facebook Instagram Youtube

Funcions

Els Serveis Socials Bàsics es concreten en l’atenció domiciliària, l’allotjament d’urgència, el menjador social, la intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, i els equips bàsics d'atenció social.

Correspon als serveis socials bàsics les funcions següents:

 • Atendre la demanda tant per part de la persona com de serveis externs.
 • Detectar i diagnosticar situacions de necessitat./vulnerabilitat,
 • Oferir informació, orientació i assessorament a les persones en relació amb els drets i els recursos socials i amb les actuacions socials a què poden tenir accés.
 • Valorar i realitzar el diagnòstic social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social tant a petició de l’usuari o usuària com del seu entorn familiar, convivencial o social. De la mateixa manera que s’atendran les peticions d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d’acord amb la legislació de protecció de dades.
 • Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
 • Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, quan la situació ho requereixi.
 • Impulsar projectes comunitaris.
 • Orientar i derivar l’accés als serveis socials especialitzats.
 • Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
 • Gestionar prestacions de caràcter social, tant d’urgència com ordinàries.
 • Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials.
 • Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials. 

Informació Ingrés Mínim Vital
Informació Renda Garantida de Ciutadania