Twitter Facebook Instagram Youtube

Prevenció d'incendis

Badalona ha esdevingut una zona d’alt risc d’incendis forestals a l’igual que la majoria de boscos mediterranis. Històricament la freqüència dels incendis era més baixa i per tant la capacitat de regeneració natural era més ràpida que la seva destrucció. En els darrers anys, amb l’increment de la pressió humana a la serralada, el risc s’ha incrementat i també la freqüència dels incendis. Per aquesta raó, cal extremar la prudència en especial durant els mesos d’estiu, en els que el risc d’incendi és superior. En aquest sentit, la tasca principal de l’Ajuntament de Badalona és la de prevenir els incendis així com impulsar les actuacions per regenerar l’espai cremat, en cas que no s’hagi pogut evitar. L’Ajuntament dicta un ban en el que es recullen les prohibicions i recomanacions a seguir.

Inspecció i control

El manteniment de la muntanya i la retirada d’abocaments i materials combustibles és essencial per evitar la incidència de focs forestals. Així, es porten a terme 3 rutes d’inspecció/setmana durant tot l’any i es gestionen les incidències detectades.

Igualment, es gestiona la neteja i manteniment de la muntanya, i es recuperen espais degradats

Franges de protecció

Les edificacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals han de complir les condicions següents:

 • Disposar d’una zona de protecció de 25 metres d’amplada a comptar des del perímetre exterior de les edificacions.
 • Disposar d’una xarxa d’hidrants d’incendi de 100 mm de diàmetre.

Les urbanitzacions que no tinguin continuïtat immediata amb la trama urbana hauran de complir, a més de les anteriors, les condicions següents:

 • Mantenir els vials, les zones d’accés, i les cunetes netes de vegetació seca.
 • Elaborar un pla d’autoprotecció que s’haurà d’incorporar al pla municipal d’actuació, d’acord amb el Pla de protecció civil d’emergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).
 • Les parcel·les interiors no edificades han d’estar netes de vegetació seca i amb la vegetació aclarida.

Els titulars de línies aèries de conducció d’energia elèctrica han de mantenir netes de vegetació les zones de projecció dels conductors, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

Les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques han de mantenir netes de vegetació les respectives zones de servitud d'acord amb la normativa vigent.

Gestió durant un incendi

L’Ajuntament, dins de l’àmbit de les seves competències, pot establir les normes addicionals que consideri necessàries quan es requereixin, així com en cas d’incendi, mobilitzar els mitjans materials de la seva jurisdicció: vehicles, remolcs, motoserres, excavadores, així com altres eines necessàries per a l’extinció dels sinistres. Els seus propietaris resten obligats a utilitzar-los o a facilitar-ne la utilització.

Obligacions dels propietaris forestals

Les edificacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals han de complir les condicions següents:

 • Disposar d’una zona de protecció de 25 metres d’amplada a comptar des del perímetre exterior de les edificacions.
 • Disposar d’una xarxa d’hidrants d’incendi de 100 mm de diàmetre.

Les urbanitzacions que no tinguin continuïtat immediata amb la trama urbana hauran de complir, a més de les anteriors, les condicions següents:

 • Mantenir els vials, les zones d’accés, i les cunetes netes de vegetació seca.
 • Elaborar un pla d’autoprotecció que s’haurà d’incorporar al pla municipal d’actuació, d’acord amb el Pla de protecció civil d’emergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).
 • Les parcel·les interiors no edificades han d’estar netes de vegetació seca i amb la vegetació aclarida.

Zona d'alt risc

Badalona ha esdevingut una zona d’alt risc d’incendis forestals a l’igual que la majoria de boscos mediterranis. L’Ajuntament dicta un ban en el que es recullen les prohibicions i recomanacions a seguir, entre les que es destaquen les següents:

No es pot:
 • Cremar rostolls, marges i restes d’aprofitament forestals, agrícoles o de jardineria, llevat de disposar del permís corresponent que es pot tramitar a l’Ajuntament.
 • Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, i sempre dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataespurnes.
 • Fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.
 • Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombraries i restes vegetals o industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.
 • Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
 • Utilitzar bufadors o similars en terrenys forestals.

Per altra banda, qualsevol persona que vegi l’existència o el començament d’un incendi forestal intentarà extingir-lo amb tota urgència, sempre que ho permeti la distància o la intensitat del foc. En tot cas, sempre haurà de donar avís immediat a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil - 112

Fitxers relacionats