Twitter Facebook Instagram Youtube

Congrés de Ciència d'Infantil i Primària

A QUI S'ADREÇA

Alumnes d’Educació Infantil i Primària dels centes educatius de Badalona. Àmbit científic.

OBJECTIUS

- Contribuir a estimular l’elaboració de petites recerques a l’aula i la utilització del mètode científic.

- Donar als alumnes la possibilitat d’exposar els treballs als companys del propi centre i d’altres centres educatius i al professorat.

- Contribuir al desenvolupament de l’expressió oral dels alumnes.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Presentació de les recerques fetes a l’aula seguint el procés i la metodologia científica sempre que sigui possible. Els alumnes presenten davant dels companyes i companyes de classe i d’altres centres educatius. Generalment s’acompanyen de diversos materials elaborats que els ajuden en l’exposició.

DESENVOLUPAMENT

A començament de curs, es realitzen jornades formatives per al professorat que ho sol·liciti, sobre metodologia científica i sobre com realitzar les presentacions orals. Posteriorment, durant tres dies, es fa la presentació dels treballs al Museu de Badalona.

Calendari: Generalment són tres dies organitzats per cicles, al voltant del mes de març.

Horari: de 10h a 12h.

OBSERVACIONS

Al principi de curs s’envia als centres la informació i els requisits necessaris per participar-hi. Cal complir el terminis establerts per tal d’afavorir la bona organització del Congrés. Aquesta activitat l’organitzen conjuntament l’Escola de Natura, l’Escola del Mar i el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Badalona i el Centre de Recursos Pedagògics de Badalona.