Twitter Facebook Instagram Youtube

Què és el canvi climàtic?

En els darrers anys, la comunitat científica i el panell intergubernamental contra el canvi climàtic (IPCC) ens estan alertant de l’escalfament global de la terra degut a l’acció de l’home. Segons el quart informe del IPCC, depenent de l’escenari contemplat, les previsions apunten a un augment de la temperatura mitjana a finals de segle d'entre 1,1ºC i 6,4 ºC, comparant amb la temperatura a finals del segle XX.

L’origen d’aquest escalfament el trobem en el ràpid augment de la concentració dels gasos d’efecte hivernacle (CO2, CH4, N2O, etc...) a l’atmosfera. L'efecte hivernacle és un fenomen natural que permet mantenir la temperatura de la terra a un nivell suficientment elevat com per sustentar la vida humana. Així, els gasos d’efecte hivernacle compleixen una funció essencial per al nostre planeta, però en concentracions massa elevades poden produir un escalfament excessiu. L’anomenat canvi climàtic fa referència a una sèrie de canvis climatològics (ascens de les temperatures, increment de les sequeres, etc...) que són deguts a l’augment de les concentracions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. L’acció de l’home és responsable en gran mesura d’aquest augment de les concentracions, sobretot degut al consum de combustibles fòssils, ja sigui de manera directa (gasolina, gasoil, gas natural, etc...), o indirecta (electricitat generada en centrals tèrmiques, processos productius que consumeixen energies no renovables, etc...).