Twitter Facebook Instagram Youtube

Atles de Sostenibilitat Urbana

L’Atles de Sostenibilitat Urbana de Badalona neix de la necessitat de donar resposta als nous reptes ambientals del segle XXl. El canvi climàtic amb els plans d’adaptació i mitigació, la transició energètica, la contaminació atmosfèrica..., tots ells amb un elevat impacte sobre la qualitat de vida i la salut de les persones. Per abordar aquest nous reptes, ha estat necessari dotar-nos de nous instruments que permetin abordar el territori en la seva globalitat. Un nou enfocament on la recollida d’informació, el seu processat així com la seva publicació aporten noves oportunitats per a la planificació i presa de decisions.

L’Atles de Sostenibilitat Urbana de Badalona està format per un conjunt de mapes de temàtica ambiental publicats sobre una sistema d’informació geogràfica (SIG).

L’objectiu d’aquest Atles és el de generar informació, coneixement i eines que facilitin l’anàlisi d’aspectes ambientals poc estudiats en el context de Badalona i que es plantegen com a imprescindibles alhora de plantejar polítiques i accions per fer front als nous reptes ambientals del segle XXl.

La complexitat del projecte ha fet necessari comptar amb l’experiència de l'ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) per poder dissenyar i executar el treball. Les dades s’han obtingut a partir de diversos sensors instal·lats en avions que han sobrevolat la ciutat en diverses ocasions durant el projecte.

La proximitat de l’espai aeri de l’aeroport de Barcelona ha representat un obstacle per a la programació i desenvolupament del programa.

Pel seu abast i característiques, es tracta d’un treball inèdit a Catalunya que servirà d’exemple per desenvolupar futurs projectes a d’altres municipis.

A continuació s’enumeren els temes que s’han treballat al projecte. Seguint l’enllaç associat a cada tema es pot accedir a la descripció del mapa, a l’informe de l’ICGC on es descriu la metodologia emprada així com les característiques i principals conclusions del treball, i finalment al propi mapa, a través del visor INSTAMAPS.

Veure més contigut: clicar aquí.