Twitter Facebook Instagram Youtube

Mapa de contaminació lumínica mostra les luminàncies en tots els carrers de la ciutat

El mapa de contaminació lumínica mostra les luminàncies en tots els carrers de la ciutat (la luminància ens indica la quantitat de llum emesa o reflectida pels elements). El mapa de luminàncies en cd/m2 s’ha confeccionat a partir dels nivells de les radiàncies captades a les imatges dels vols nocturns realitzats. El mapa té una resolució espacial de 25 cm.

Les dades obtingudes ens serveixen per:

 • Detectar els punts de contaminació lumínica (excés d’il·luminació)
 • Detectar el tipus de reflector de cada punt de llum (lluminàries sense reflector)
 • Detectar zones amb escassa il·luminació
 • Veure el nivell d’uniformitat de la il·luminació
 • La inclinació del feix lluminós
 • Detectar els diferents tipus de llums i comptabilitzar-los

El mapa de luminàncies està segmentat en 13 nivells de luminàncies, amb aquesta segmentació s’obté una visió sinòptica de les diferents emissions de llum a tot el municipi de Badalona.

Mapa de luminàncies està segmentat en 13 nivells de luminàncies

Classificació de natura de llum dominant

Els sensors ens aporten també informació de l’espectre lumínic (en concret disposem de valors per a les 126 bandes recollides pel sensor). Això ens permet discriminar amb exactitud els principals tipus d’il·luminacions del municipi.

En la imatge següent es mostra un exemple molt clar com a partir de les dades de l’espectre podem saber el tipus de llum, en aquest cas les llum són de vapor de sodi d’alta pressió.

Espectre on podem saber el tipus de llum, en aquest cas les llum són de vapor de sodi d’alta pressió

Plaça del Vaixell de Maria Assumpta: Il·luminació del tipus vapor de sodi d’alta pressió

Altres signatures espectrals trobades en diferents àrees del municipi són de diferent origen, com les làmpades de vapor de mercuri, LEDs, halogenurs metàl·lics, fluorescents, etc.

El mapa resultant presenta set classes segons la natura dominant en l’àrea d’influència dels punts de llum detectats i només s’ha efectuat la classificació en la superfície que s’ha observat il·luminada excloent les àrees sense llum:

 • VSAP: vapor de sodi d’alta pressió
 • HM: halogenurs metàl·lics
 • VM: vapor de mercuri
 • FL: fluorescent
 • LED
 • Halo/incan: halògena o incandescent
 • No class: altres o sense classificar

Mapa de classificació de la natura de llum dominant derivat de la fusió de dades AISA Eagle II i DMC. A baix el detall del requadre de la vista de la imatge superior

Mapa de classificació de la natura de llum dominant derivat de la fusió de dades AISA Eagle II i DMC. A baix el detall del requadre de la vista de la imatge superior.

Cada punt de llum detectat i la seva àrea d’influència (entenent àrea d’influència com l’àrea il·luminada predominantment pel punt de llum detectat) s’ha classificat assignant la natura de llum dominant en tota l’àrea d’influència, tenint en compte la informació espectral i els índexs derivats en tota l’àrea d’influència.

Cal observar que gran part de la il·luminació observada o bé està generada per làmpades mixtes, o bé la implementació en el territori barreja en les mateixes àrees làmpades de diferent natura. Per aquest motiu, en les àrees d’influència dels punts de llum detectats, es proporciona la natura de llum predominant, en el ben entès que en la mateixa àrea pot haver il·luminació de diferent natura a la classificada.

Amb les dades obtingudes ens ha permès calcular la següent distribució global de la tipus de llum dominant a les làmpades del municipi.