Twitter Facebook Instagram Youtube

O/W 1.1. Obres d’enderroc d’edificis.

Llicència d'obres menors per l’enderroc d’edificis.

Sol·licitud de llicència d'obres menors d'enderroc d'edificis d'habitatges (O1) o d'edificis afectos a una activitat econòmica (W1).

En cas que la finca es trobi inclosa al Catàleg de Protecció del Patrimoni, cal sol·licitar la corresponent llicència d'obres menors O/W 1.9a o O/W 1.9b.
Per a col·locar contenidors i/o sacs, cal sol·licitar la corresponent llicència d'obres menors O/W 2.8.
La tanca de protecció durant l'execució de les obres i, en el seu cas, la bastida han d'estar contemplades a la memòria i l'assumeix, i s'aportarà plànol de planta de l'ocupació de la vorera, art. 122 OM. Cal garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0'90 m i si, per les dimensions de la vorera, s'ha d'envair la calçada, no es podrà iniciar cap actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d'ocupació de la via pública

Tràmit Seu electrònica : Obres d'enderroc d'edificis (seu.badalona.cat)