Twitter Facebook Instagram Youtube

Moviment de terres que no estigui inclòs dins dels supòsits de Annex 1.6. de l'Ordenança Municipal d'Obres Menors, és a dir: que alterin en més d'un metre les cotes naturals del terreny o tinguin rellevància o transcendència a efectes del mesurament de les altures reguladores de l'edifici; o que es situïn en l'entorn de l'edifici construït però produeixin variacions en més de 1,50 m sobre el nivell natural del terreny o en més de 2,20 m per sota del mateix.

Sol·licitud de llicència de moviment de terres que no estigui inclòs dins dels supòsits de Annex 1.6 de l'Ordenança Municipal d'Obres Menors, és a dir:
- que alterin més d'un metre les cotes naturals del terreny o tinguin rellevància o transcendència a efectes del mesurament de les altures reguladores de l'edifici;
- que es situïn en l'entorn de l'edifici construït però produeixin variacions en més de 1,50 m sobre el nivell natural del terreny i en més de 2,20 m per sota del mateix.

Tràmit Seu electrònica : Moviment de terres (seu.badalona.cat)