Twitter Facebook Instagram Youtube

M 7. Pròrroga del termini per l’inici de les obres.

Sol·licitud de pròrroga del termini d'inici de les obres en relació a una llicència anteriorment atorgada.

Cal sol·licitar la prorroga de manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts.

Segons l'article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 'Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. La llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords regulats per l'article 73.

Tràmit Seu electrònica : Pròrroga del termini de l'inici de les obres (seu.badalona.cat)