Twitter Facebook Instagram Youtube

Marc legal

La promulgació de la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació  i de manera concreta, l’article 35, preveu  l’establiment dels consells escolars en l’àmbit territorial municipal.

Aquest marc legal nou que configura de forma diferent l’estructuració educativa es va desenvolupar a Catalunya en la Llei, 25/1985, de 10 de desembre, dels Consells Escolars, en la qual es preveu l’existència de tres graons de participació dins del món educatiu i es té en compte els diversos àmbits territorials; i també al Decret 404/87, de 22 de desembre, publicat en el DOG del 27.1.88, regulador de les bases generals d’organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals.

D'acord amb l’article 16.1 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, i la Disposició Addicional primera del decret 404/87, es crea el Consell Escolar Municipal de Badalona, tenint en compte la nova realitat social i legal en matèria educativa, amb la intenció que a través de la participació i col·laboració entre totes les parts afectades, d’acord amb els principis de participació ponderada entre totes elles, sorgeixin activitats, realitzacions i propostes que han de millorar essencialment la qualitat de l’ensenyament.

Finalitat i competències

Finalitat

Article 1

El Consell Escolar Municipal  és l’òrgan sectorial de participació, consulta i assessorament en qualsevol aspecte de l’ensenyament dins l'àmbit del municipi.

Competències

Article 2

El Consell Escolar Municipal haurà de ser consultat per l'Ajuntament i l'Administració educativa en les qüestions següents:

• Determinació dels llocs escolars que s'han de crear, substituir o suprimir, dins del municipi, per aconseguir l'accés de tots els ciutadans a nivells educatius i culturals que els permetin llur realització personal i social.

• Desenvolupament d'accions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l'alumne.

• Determinació dels criteris d'emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics d'ensenyament.

• Fixació dels criteris de planificació i dels criteris i procediments per a l'admissió d'alumnes als centres de la localitat.

• Foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa, amb la renovació pedagògica i amb els principis d'escola activa per anar progressant vers l'escola democràtica, científica, crítica, lliure i no discriminatòria i, molt especialment, les qüestions relatives a l'adaptació de la programació al medi.

• Proposta de criteris sobre la dotació de pressupostos i la variació de plantilles dels centres educatius.

• Propostes de convenis i acords de competències delegades que millorin la qualitat del servei educatiu.

• Les actuacions i les normes municipals que afecten els serveis educatius complementaris i extraescolars, amb incidència en el funcionament dels centres docents.

• Les competències educatives que afecten l'ensenyament no  universitari i que la legislació atorga als municipis.

Article 3

L'Administració educativa i l'Ajuntament de Badalona podran consultar el Consell sobre aspectes no regulats a l'article anterior.

Article 4

• El Consell Escolar Municipal té dret a rebre informació sobre totes les matèries  que conformen les seves competències, per part de totes les Administracions que hi incideixin, a la Ciutat.

• El Consell Escolar Municipal pot elevar informes i propostes a l'Administració i als Consells Escolars d'àmbit superior sobre qüestions relacionades amb llur competència i, especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu.

• El Consell Escolar Municipal podrà demanar informació i presentar les reivindicacions del sector a l'Administració educativa corresponent sobre qualsevol tema que afecti l'acció educativa dins el municipi i especialment sobre el  rendiment escolar.

• El Consell podrà participar en el seguiment de programes educatius establerts dins el municipi mitjançant els acords i convenis oportuns entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i l'Ajuntament.

• El Consell farà el seguiment dels temes tractats i en sol·licitarà la informació necessària, si s'escau.

• L'Ajuntament prestarà el suport tècnic necessari perquè el Consell Escolar Municipal pugui desenvolupar les seves funcions.

Composició

Article 5

El Consell Escolar Municipal serà integrat per:

• Vuit representants de l'Ajuntament designats per l'Ajuntament Ple.

• Dos pares, d'alumnes, membres dels Consells Escolars de Centres Públics: un d'EGB i un altre d'Ensenyament Secundari, elegits per ells mateixos.

• Dos pares d'alumnes de Centres privats, membres dels Consells Escolars: un d'EGB i un altre d'Ensenyament Secundari, elegits per ells mateixos.

• Dos pares d'alumnes de Centres Públics, elegits mitjançant les Federacions d'Associacions de Pares, dels quals un correspondrà a l'EGB i un altre a l'Ensenyament Secundari.

• Dos pares d'alumnes de Centres privats, elegits mitjançant les Federacions d'Associacions de Pares, dels quals un correspondrà a  l'EGB i un altre a l'Ensenyament Secundari.

• Dos alumnes elegits pels membres del sector que formin part dels Consells Escolars dels Centres Públics, d'entre ells mateixos.

• Dos alumnes elegits pels membres del sector que formin part dels Consells Escolars dels Centres privats, d'entre ells mateixos.

• Quatre alumnes elegits, per les associacions representatives del sector a la Ciutat, d'entre ells mateixos.

• Dos professors elegits pels professors membres dels Consells Escolars de Centres Públics, d'entre ells mateixos, dels quals un correspondrà a l'EGB i l'altre a l'Ensenyament Secundari.

• Dos professors elegits pels professors membres dels Consells Escolars de Centres privats, d'entre ells mateixos, dels quals un correspondrà a l'EGB i l'altre a l'Ensenyament Secundari

• Dos professors de Centres Públics elegits per les associacions (sindicats més representatius) del sector a la Ciutat, d'entre ells mateixos.

• Dos professors de Centres privats elegits per les associacions (sindicats més representatius) del sector a la Ciutat, d'entre ells mateixos.

•  Dos representants elegits pels membres dels Consells Escolars dels Centres Públics del Sector de personal d'Administració i serveis, d'entre ells mateixos, dels quals un correspondrà a l'EGB i l'altre a l'Ensenyament Secundari.

•  Un representant elegit pels membres dels Consells Escolars dels Centres privats del sector de personal d'administració i serveis, d'entre ells mateixos.

•  Un representant elegit pels membres de les associacions (sindicats...) del sector de personal d'administració i serveis, d'entre ells mateixos.

•   Dos directors de Centres Públics d'EGB, elegits d'entre ells mateixos.

•  Dos directors de Centres Públics d'Ensenyament Secundari, elegits d'entre ells mateixos.

•  Dos titulars de Centres privats d'EGB, elegits d'entre ells mateixos.

•  Dos titulars de Centres privats d'Ensenyament Secundari, elegits d'entre ells mateixos.

•  Un representant de la Federació d'Associacions de Veïns.

•  Un Representant de l'EAP.

•  Un representant de les Escoles bressol.

•  Un professor representant de les Escoles d'Adults.

•  Un alumne representant de les Escoles d'Adults.

•  Un professor representant de les Escoles d'Educació Especial.

•  Un pare representant de les Escoles d'Educació Especial.

•  Un representant del Centre de Recursos Pedagògics.

•  Un representant del Conservatori de Música.

Quan es creïn a Badalona Consells de Districte, s'incorporarà al Consell Escolar Municipal un representant per cadascun, designats pel mateix Consell de Districte.

Si algun dels sectors esmentats (mestres, professors, personal d'administració i serveis,...) no compta amb associació a Badalona, tots els vocals del sector els escolliran els membres del sector que formin part dels Consells Escolars dels centres de la Ciutat, d'entre ells mateixos.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat podrà designar representants seus per assistir a les sessions del Consell.

Article 6

La Conselleria d'Educació de l'Ajuntament vetllarà per la realització del procés d'elecció dels representants esmentats a l'article precedent.

Article 7

El Consell Escolar Municipal podrà demanar l'assistència, a les seves reunions per qüestions puntuals i específiques, amb veu i sense vot, de persones de vàlua reconeguda i amb coneixement de la matèria de la qual es tracti. Quan així ho cregui convenient el President o bé ho sol·liciti una tercera part dels membres del Consell.

Article 8

El mandat dels membres del Consell Escolar Municipal serà de dos cursos acadèmics i els representants seran revocats o ratificats per meitats cada curs.

Article 9

Quan un membre del Consell Escolar deixi de formar part del sector que representa, també deixarà de formar part del Consell automàticament. El sector afectat procedirà a l'elecció d'un nou representant en el termini màxim de dos mesos i serà nomenat per al període de temps que li restava de mandat al qui haurà causat la vacant.

Estructura i Funcionament

Article 10

El Consell Escolar Municipal es compon de: President, vicepresident, secretari i vocals.

Article 11

La presidència  del Consell correspon a l'alcalde de la Ciutat que podrà delegar-la en un conseller de l'Ajuntament mitjançant la disposició corresponent.

L'Excm. Ajuntament Ple designarà com a vicepresident al conseller responsable de l'educació, d'acord amb el cartipàs municipal, sempre que no se li hagués delegat ja la presidència.

Article 12

Correspon al President:

• Exercir la direcció del Consell.

• Fixar l'ordre del dia, convocar i presidir les sessions del Consell, moderar els debats i decidir amb el seu vot de qualitat els empats de les votacions.

• Vetllar per a l'execució dels acords que s'hagin pres a les reunions del Ple.

• Convocar i presidir la Comissió Permanent.

• Procedir a la creació de comissions i designar-ne els coordinadors, proposats pel  Ple o la Comissió Permanent.

• Establir, per raons d'urgència, el termini de presentació dels dictàmens de les comissions.

• Autoritzar amb la seva signatura els escrits oficials del Consell.

• Prendre les resolucions que exigeixi el funcionament correcte del Consell.

• Autoritzar l'assistència al Consell, per qüestions puntuals i específiques, de persones de vàlua reconeguda i amb coneixement de la matèria a tractar.

• Designar el secretari del Consell en el supòsit que aquest nomenament recaigui en un funcionari municipal.

Article 13

Correspondrà al vicepresident  assumir les atribucions del president en cas de vacant, absència o malaltia exercir les funcions que li delegarà.

Article 14

1. El Secretari del Consell Escolar Municipal assisteix amb veu i sense vot a les reunions i n'estén l'acta.

• Són funcions pròpies del secretari del Consell:

• El registre de la correspondència.

• L'arxiu.

• Posar al dia i custodiar el llibre d'actes de les sessions del Consell.

• Tramitar les convocatòries i les ordres del dia.

• Tramitar la renovació dels membres del Consell.

• Preparar i trametre, amb temps suficient,  la documentació per als membres del Consell.

• Expedir certificacions d'actes i acords del Consell, amb el vistiplau del President.

• Trametre al Departament d'Ensenyament de la Generalitat, a l'Ajuntament i al Consell  Escolar Territorial corresponent, la memòria anual d'activitats del Consell.

• Dur a terme qualsevol altra tasca relativa a funcions genèriques de secretaria que li encomani el president.

• Facilitar, als membres del Consell, la documentació sobre qualsevol tema que sigui de la seva competència.

Article 15

El Consell Escolar Municipal funciona en Ple i en Comissió Permanent. També es podran crear comissions.

Article 16

Al Ple, integrat pels membres esmentats a l'article 5 li correspon:

• Debatre i aprovar els informes i els dictàmens referits a les competències explicitades als articles 2, 3 i 4.

• Atendre degudament les consultes que li faci l'Ajuntament  i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya sobre aspectes no regulats a l'apartat a) d'aquest article.

• Aprovar la memòria  anual  d'activitats del Consell.

• Elegir els membres de la Comissió Permanent.

• Proposar, al President, la creació de comissions i les persones que faran de coordinadores.

• Demanar informació a l'Administració educativa, a l'Ajuntament i al Departament d'Ensenyament sobre qualsevol matèria que afecti el camp d'actuació del Consell.

• Elevar informes i propostes a l'Administració educació a l'Ajuntament i al Departament d'Ensenyament, sobre qüestions relacionades amb la seva competència  i, especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu.

• Designar, d'entre els membres del Consell, el secretari d'aquest, d'acord amb la Llei del Procediment Administratiu en el supòsit que aquest nomenament no recaigui en un   funcionari municipal

Article 17

1. La Comissió Permanent estarà composta pels membres següents:

• El President i el vicepresident, que seran els mateixos titulars del Consell.

• Un representant dels professionals a què fan referència els apartats 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  21, 23 i 25 de l'article 5, elegit per ells mateixos.

• Un representant dels pares a què fan referència els apartats 2, 3, 4, 5 i 26 de l'article 5, elegit per ells mateixos.

• Un representant dels alumnes, a què fan referència els apartats, 6, 7, 8 i 24 de l'article 5, elegit per ells mateixos.

• Un representant tècnic de l'Ajuntament designat pel president d'entre els qui formen part del Consell.

• El secretari, que serà el mateix del Consell i actuarà amb veu però sense vot.

Quan s'incorporin al Consell els representants dels Consells de Districte, aquests escolliran d'entre ells un representant que s'incorporarà a la Comissió Permanent.

2. Els representants dels col·lectius dels apartats 20, 22, 27 i 28 de l'article 5, s'integraran en els grups b), c) o d) d'aquest article, segons que el representant elegit  sigui un professional, un pare o un alumne.

3. La proposta de representants dels sectors, enumerats a l'apartat1 d'aquest article, haurà de ser aprovada pel Ple del Consell.

Article 18

Les funcions de la Comissió Permanent són les següents:

• Proposar el calendari de reunions i l'ordre del dia del Ple.

• Preparar els temes, els informes, les propostes i els dictàmens a fi de ser debatuts pel Ple.

• Gestionar els assumptes i els acords adoptats que li encarregui el Ple.

• Seguiment dels temes que acordi el Ple.

• Proposar al President la creació de Comissions i proposar les persones que faran de coordinadores.

• Distribuir, entre les comissions, si cal, els encàrrecs d’elaboració dels informes i els dictàmens.

• Recollir i tramitar els informes i els dictàmens elaborats per les comissions.

• Elaborar, al final de cada curs escolar, la memòria anual d'activitats del Consell, d'acord amb els informes previs de les comissions, i presentar-la al Ple.

Article 19

1. El President podrà crear comissions i designar els seus coordinadors a proposta del Ple o de la Comissió Permanent, per tractar temes específics. Podran formar part d'aquestes comissions els membres del Consell que hi estiguin interessats.

• Als coordinadors de les Comissions, els correspon:

a) Dirigir les reunions i els debats de la comissió que coordinen.

• Trametre a la secretaria del Consell Escolar Municipal els informes, els dictàmens i les propostes relacionats amb temes de la seva especialitat o competència.

• Requerir la presidència del  Consell perquè demani, a les Administracions corresponents, la informació que necessiti sobre els treballs que s'encarreguin a la Comissió o sobre qualsevol matèria compresa en el seu camp d'actuació.

• Actuar de portaveu de la pròpia comissió al si de la Permanent o del Ple; podran delegar aquesta funció a qualsevol membre de la Comissió.

• Elaborar propostes i elevar informes a la Comissió Permanent.

Règim de Sessions i Adopció d'Acords

Article 20

El Consell Escolar Municipal es regirarà per les normes que a continuació s'indiquen, per les aplicables a les Corporacions Locals i, amb caire subsidiari, per allò que estableix el Capítol II del Títol 1 de la Llei de Procediment Administratiu, sobre els Òrgans Col·legiats.

Article 21

El Ple del Consell es reunirà, en sessió ordinària, com a mínim una vegada cada trimestre, i a l'inici i a la finalització del curs escolar i, en sessió extraordinària, que pot ser urgent, sempre que ho consideri oportú el president o bé ho sol·liciti la quarta part, com a mínim, de nombre legal dels components del Ple mitjançant un escrit raonat i amb indicació dels assumptes que motivin la iniciativa.

En el cas que la iniciativa per celebrar la reunió extraordinària no procedeixi del president del Consell, la sessió haurà de ser convocada dintre dels quatre dies feiners següents al de la petició, i no se'n podrà demorar la celebració més d'un mes des de la presentació de l'escrit en què es demani la reunió.

Si el president retardés la convocatòria, qualsevol dels firmants de la petició  podrà denunciar la demora a l'alcalde i aquest podrà ordenar al president del Consell que compleixi la petició en els terminis establerts.

Article 22

Tant les sessions ordinàries com les extraordinàries que no tinguin caràcter urgent, han de convocar-se almenys amb dos dies feiners d'antelació a la data de la celebració.

Juntament amb la convocatòria, es remetrà l'ordre del dia dels assumptes a tractar i l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. El primer punt de l'ordre del dia haurà de ser l'aprovació de l'acta indicada i l'últim el de precs i preguntes. No es podrà tractar a les sessions extraordinàries cap tema que no figuri a l'ordre del dia.

A partir de la convocatòria, els membres del Consell tindran a la seva disposició, a la seu de  la secretaria, els antecedents i la documentació relativa als assumptes a tractar a fi que els puguin conèixer abans de la reunió.

En el cas que els calgui ampliació de qualsevol altra informació, hauran de demanar-la per escrit al Sr. President.

Article 23

El Ple del Consell quedarà constituït vàlidament amb l'assistència d'un terç del nombre legal dels seus membres, que no podrà ser mai inferior a tres. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió.

Per celebrar les reunions caldrà la presència del Sr. President o de qui legalment el substitueixi i de qui faci les funcions de Secretari.

Article 24

El president prendrà les mesures que calgui per al normal desenvolupament de les reunions. En aquest aspecte regiran les normes de funcionament aplicables a les sessions plenàries de l'Ajuntament.

Article 25

L'adopció d'acords es farà mitjançant  votació ordinària, tret que el mateix Ple acordi en algun cas concret la votació nominal o secreta.

La votació serà secreta o nominal quan així ho acordi la majoria simple dels membres presentats a la reunió.

Els vots que són personals i intransferibles, poden ser afirmatius, negatius o en blanc; això no obstant, els membres del Ple es podran abstenir de votar.

L'absència d'algun dels membres del Ple, una vegada iniciada la deliberació d'un assumpte o tema, equivaldrà, pel que fa a la votació, a l'abstenció.

Article 26

Els acords es prendran per majoria simple dels membres presents, que es produirà quan els vots afirmatius siguin més que els negatius.

En el cas d'empat en el resultat, es farà una nova votació i, si persisteix l'empat, decidirà el vot de qualitat del president.

Article 27

La Comissió Permanent es reunirà en sessió ordinària, almenys, una vegada al mes i sempre amb caràcter previ a les reunions del Ple.

També podrà reunir-se amb caràcter extraordinari, que pot ser urgent, sempre que ho consideri oportú el president o bé ho sol·liciti una quarta part, almenys del nombre legal dels seus components.

Article 28

Serà aplicable a la Comissió Permanent el règim previst per al funcionament del Ple, en tot allò que faci referència a la convocatòria de les reunions, al quòrum d'assistència necessària, a l'adopció d'acords i també a qüestions similars.

Normes transitòries i disposició final

Primera.

La renovació o ratificació dels representants que esmenta l'article 8 es farà en una primera ocasió, al cap d'un any, de la forma següent:

1. S'haurà de renovar o ratificar:

o 1 membre de cadascun dels apartats 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 i 19 de l'article 5.

o 2 membres de l'apartat 8 de l'article 5.

o 5 membres d'entre els apartats 14,15, 20, 21, 22, 23, 24,  25, 26, 27 i 28 de l'article 5.

2. Es consultarà els integrants de cada sector perquè es manifestin sobre la seva decisió personal de continuar com a membres del Consell o de ser rellevats del seu càrrec. Aquests desitjos individuals es comunicaran als respectius òrgans proposants, els quals hauran de determinar el corresponent rellevament o la ratificació del càrrec per a un nou termini de dos anys.

3. En una sessió de la Comissió Permanent es procedirà a sortejar el nom o noms dels membres de cada sector que han de ser rellevats dels òrgans proposats que no facin cap mena de proposta.
Es convidarà a assistir en aquesta sessió a les persones interessades.

 

Disposició final

El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

AJUNTAMENT DE BADALONA
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
SERVEIS D’EDUCACIÓ, maig 1989