Twitter Facebook Instagram Youtube

El CIB i el Consell nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC)

En el Plenari del 29 de novembre de 2013 es va acordar que el CIB participi en el procés de creació del Consell nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC). Properament es determinarà la data de la seva constitució i el CIB organitzarà el sistema per a l’elecció dels seus representants.

Tal com s’indica a l’article 3r del Decret, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya, el CNIAC tindrà les funcions següents:

3.1 Les funcions del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents són:

a) Representar els interessos i els punts de vista dels infants i els adolescents de Catalunya.

b) Fer propostes als organismes competents en matèria d’infància i adolescència sobre qüestions que afecten els infants i els adolescents i per millorar les seves condicions de vida.

c) Afavorir la visió positiva dels infants i els adolescents i contribuir a la sensibilització social envers la seva capacitat i els seus drets de ciutadania, en especial la seva participació democràtica.

d) Vetllar pel compliment i el desplegament de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant.

e) Ser receptor, dinamitzador i generador d’opinions i propostes entre els infants i els adolescents a Catalunya sobre les qüestions que els afecten.

f) Proposar informes i estudis propis sobre matèries relacionades amb la infància i l’adolescència. Afavorir especialment estudis d’impacte de les actuacions que es realitzin a favor de la participació infantil en els diversos àmbits.

g) Impulsar, desenvolupar, supervisar i avaluar projectes d’interès nacional vinculats amb les polítiques d’infància.

h) Promoure l'associacionisme infantil i adolescent i, en general, la participació democràtica, així com les relacions, la coordinació i el dinamisme entre les entitats infantils (associacions, consells locals d’infància, entre d’altres) i les adreçades a infants.

i) Opinar sobre aquells programes, propostes o iniciatives que afectin els infants i els adolescents.

j) Facilitar la participació dels infants i els adolescents en altres òrgans consultius de l’Administració de la Generalitat.

k) Difondre la tasca del CNIAC i garantir la representació dels infants i els adolescents catalans en altres plataformes i organismes en l’àmbit local, autonòmic, estatal i internacional.

l) Col·laborar en la realització dels informes que, amb destinació al Comitè dels Drets de l’Infant, elabora l’Estat en relació amb l’aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants.

m) Facilitar la cooperació infantil i adolescent internacional per fomentar les activitats que tendeixin a aconseguir la pau i per a qualsevol altra matèria relacionada amb avenços socials en matèria d’infància i adolescència.

n) Promoure la creació de consells de participació territorial per donar l’oportunitat als infants i als adolescents de participar activament i plenament en els seus nuclis de convivència més immediats i en la vida social, política, cultural, artística i recreativa del seu entorn.

o) Proposar la realització d'activitats, jornades, seminaris i campanyes que facin visibles les aportacions dels infants i els adolescents a la societat.

p) Reflexionar sobre els mecanismes de participació a l’abast dels infants, entre els quals hi ha el CNIAC, i proposar els canvis i les millores pertinents, si escau.

q) Fomentar l’aprenentatge mutu entre els agents que prenen part en el procés de participació.

r) Qualsevol altra que sigui acordada en el marc de les funcions i les finalitats que estableix aquest article.

3.2 Les propostes del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya elaborades en l’exercici de les seves funcions han de ser rebudes i contestades pels organismes públics competents, i igualment caldrà indicar les mesures efectivament acordades, tot i no ser vinculants.

3.3 Totes les funcions del Consell Nacional es duen a terme tenint en compte criteris de diversitat i en especial la perspectiva de gènere.