Twitter Facebook Instagram Youtube

Els ensenyaments que s’imparteixen estan distribuïts en tres etapes: Elemental, Professional i Preparatori al Grau Superior. Es pot accedir sense coneixements de música a la primera etapa i mitjançant una prova de nivell a la resta. Es pot accedir sense coneixements de música a la primera etapa d’Iniciació i mitjançant una prova de nivell a l’etapa d’Elemental.

Preinscripció i matriculació

Grau Elemental

El pare, la mare o els tutors legals de l’alumne hauran de tramitar per escrit una sol·licitud segons model del Conservatori.

Nivell Professional i Grau Superior

L’interessat o el pare, la mare o els tutors legals de l’alumne.

Documentació que cal aportar

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne o l’alumna. Si no la té, el Departament d'Educació consulta el codi d'identificació personal al CatSalut

Període per tramitar-ho (dates)

Els períodes marcats per la normativa vigent i que poden variar d’un any a un altre.

Requisits previs

Grau Elemental

L’alumne/a ha de tenir a partir de 5 anys.

Per cursar l’etapa elemental cal passar una prova de nivell.

Nivell Professional i Grau Superior

L'alumne ha de tenir a partir de 8 anys.

Per cursar Nivell Professional cal haver superat la prova d’accés a grau professional i complir amb els requisits establerts a la normativa del centre.