Twitter Facebook Instagram Youtube

Els estudis de música són un dels ensenyaments artístics integrats en el sistema educatiu que tenen consideració d’ensenyaments de règim especial.

Existeixen diferents tipologies de centres d’ensenyaments musicals:

• Escoles de música. Els ensenyaments impartits en aquestes escoles no comporten l’obtenció de títols amb validesa acadèmica oficial, però poden preparar els alumnes per a l’accés als estudis de Grau Professional.

• Conservatoris. Són centres públics que imparteixen ensenyaments musicals i que ofereixen la possibilitat d’obtenir titulació de Grau Professional amb validesa acadèmica oficial.

• Centres privats autoritzats. (Conservatori del Liceu, Taller de Músics). Són centres de titularitat privada que imparteixen ensenyaments musicals i que ofereixen la possibilitat d’assolir titulacions de Grau Professional i Grau Superior amb validesa acadèmica oficial.

• Centre d’iniciativa pública (Escola Superior de Música de Catalunya). És un centre que imparteix el Grau Superior de música.

• Centres integrats. Són centres que integren els ensenyaments de règim general (educació primària i secundària) amb els estudis de música i/o dansa.

Oferta d’estudis musicals a Badalona

La diversa i àmplia activitat artística de Badalona és una de les senyes d’identitat de la ciutat, cosa que reforça encara més la importància d’incloure l’educació artística en l’educació d’infants i joves, i de la ciutadania en general.

Escola de Música

Escola de música que ofereix ensenyament elemental no reglat adreçat a nens i nenes a partir dels 4 anys. Aquesta etapa proveeix a l’alumne les eines necessàries per fruir la pràctica musical de manera ampla i diversa tot accedint als seus valors i beneficis. També condueix als continguts formatius necessaris per poder superar la prova d’accés al Grau Professional i donar continuïtat als estudis de música de Grau Professional si així ho desitja. 

Conservatori

Conservatori de música que imparteix ensenyament reglat i de grau professional amb pràctiques musicals en orquestres, conjunts instrumentals i vocals. Activitats musicals divulgatives. Cicles de concerts oberts al públic en general. Els estudiants hi accedeixen mitjançant una prova d’accés regulada pel Departament d’Educació.

Escola de Música Moderna

Escola de música que ofereix ensenyament no reglata alumnes de totes les edats a partir dels 8 anys. Cicles formatius i divulgatius d’instruments dela música moderna, teoria, llenguatge musical i tècniques d’improvisació.
Pràctica en orquestres, combos, conjunts instrumentals i vocals, big band i coral. Activitats musicals: concerts, audicions i gravacions.

Els ensenyaments que s’imparteixen estan distribuïts en tres etapes: Elemental, Professional i Preparatori al Grau Superior. Es pot accedir sense coneixements de música a la primera etapa i mitjançant una prova de nivell a la resta.