Twitter Facebook Instagram Youtube

La formació professional específica qualifica per executar les tasques pròpies de la professió. Els continguts estan organitzats en mòduls teòrics i pràctics que es cursen al centre educatiu i als centres de treball, mitjançant un conveni que subscriuen l’escola i l’empresa.

Preinscripció i matriculació

Accés

• Alumnes que tinguin el graduat en ESO

• Alumnes sense titulació que hagin fet una prova d’accés. Per fer la prova cal tenir o complir disset anys durant l’any natural en què es fa la prova i, a més, acreditar un dels requisits següents:

Acreditar tres mesos d’experiència laboral.

Cursar amb aprofitament un programa de formació inicial (PFI).

Haver fet un curs de formació ocupacional professional d’una durada mínima de 400 hores.

Haver fet una acció tutorial i d’orientació al centre de secundària durant l’ESO.

Continuïtat d’estudis en finalitzar un grau mitjà

• Accés a altres cicles formatius de g rau mitjà per adquirir una formació complementària

• Accés al batxillerat

• Accés a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional, un cop superada la prova d’accés mitjançant el curs preparatori per a les proves d’accés. Cal complir  divuit anys durant l’any natural. No serveix tenir l’FP-1 o un MP-2

• Accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior d’altres famílies professionals, un cop superada la prova d’accés. Cal complir vint anys durant l’any natural en què es fa la prova i, a més, acreditar un dels requisits següents:

Acreditar un mínim de sis mesos d’experiència laboral en qualsevol activitat fins a la data de realització de la prova (sigui amb una jornada completa o a temps parcial).

Haver superat qualsevol FP-1.