Twitter Facebook Instagram Youtube

És una etapa educativa postobligatòria destinada als nois i noies de 16 a 18 anys. Consta d'un cicle educatiu format per dos cursos acadèmics: 1r i 2n de batxillerat.

En funció del desplegament de la nova llei d'educació LOE, hi ha tres modalitats d'estudis:

- Arts: Via arts plàstiques, disseny i imatge.

- Via arts escèniques, música i dansa.

- Humanitats i ciències socials.

- Ciències i tecnologies.

Aquests estudis són polivalents, integradors, flexibles i orientadors. Pretenen garantir la formació integral de l'alumnat en una societat culturalment i tècnicament canviant i preparar-lo per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris.

En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament, en qualsevol de les seves modalitats, rebran el títol de batxiller.