Twitter Facebook Instagram Youtube

Educació secundaria. Centres públics i concertats.

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) pretén que l’alumne consolidi els continguts de l’anterior etapa educativa per tal de poder iniciar-se en altres camps de coneixements.

S’estableixen les bases i es dona l’orientació necessària per a continuar estudiant o incorporar-se a la vida professional.

L’ Educació Secundària Obligatòria (ESO) consta de dos cicles de dos cursos cadascun: PRIMER CICLE 1r curs (12-13 anys) 2n curs (13-14 anys) SEGON CICLE 3r curs (14-15 anys) 4t curs (15-16 anys) Totes les àrees del currículum s’organitzen en crèdits, d’una durada de 35 hores.

D’entre aquests crèdits, n’hi ha un 65% de comuns (obligatoris per a tots els alumnes) i un 35% de variables (d’opció optativa per als alumnes) L’alumne ha de cursar cada any el crèdit de síntesi, que està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament, concebudes per a comprovar si s’han aconseguit els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars.

Les àrees del currículum són les següents: Llengua Catalana i Literatura Llengua Castellana i Literatura Llengües Estrangeres Ciències de la Naturalesa Ciències Socials Educació Física Tecnologia Educació Visual i Plàstica Música Matemàtiques Religió (Voluntària).

Els instituts públics de Badalona són centres educatius, amb bones instal·lacions, amb professionals qualificats i amb els recursos necessaris perquè cada jove pugui desenvolupar, al màxim, les seves capacitats personals. S'afavoreix la implicació de la família mitjançant l'establiment de canals de comunicació periòdics: reunions, entrevistes i informe.

Els instituts públics utilitzen, una metodologia de treball activa que estimulen l'aprenentatge i fomenten una actitud creativa, investigadora i lògica, el gust per saber i les relacions interpersonals.

Els centres privats concertats faciliten informació a les famílies interessades a sol·licitar una plaça escolar en el seu centre sobre els aspectes següents:

  • El projecte educatiu de centre.
  • Les activitats extraescolars i complementàries.
  • Els serveis escolars.
  • Les quotes autoritzades per la Generalitat per a la realització de les esmentades activitats i serveis.