Twitter Facebook Instagram Youtube

Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica

Mesures que responen a la realització de treballs comunitaris o a la participació en activitats formatives i educatives en matèria de promoció dels valors cívics.

Gestió de mesures alternatives a la sanció econòmica per incompliment de l'Ordenança de Civisme.

Aquestes mesures responen a la realització de treballs comunitaris o a la participació en activitats formatives i educatives en matèria de promoció dels valors cívics.

Com m’hi puc adherir?

1) La sol·licitud de les mesures es realitza presentant físicament la sol·licitud corresponent degudament emplenada al Registre General de l’Ajuntament, juntament amb una còpia del DNI i una còpia de l’acta o sanció rebuda.

2) Una tècnica o un tècnic del Departament de Convivència de l’Ajuntament serà el responsable d’avaluar si la sol·licitud s’ajusta als requisits i, d’ésser així, concertarà una entrevista presencial amb la persona sancionada.

3) En aquesta entrevista, serà comunicada la mesura substitutòria i el lloc i la data on haurà de presentar-se per a realitzar l’activitat determinada pel tècnic en funció de les característiques de la infracció.

I si no puc assistir a l’entrevista?

L’entrevista és d’obligatòria assistència per tal de poder realitzar la mesura substitutòria. En cas d’incompatibilitat per motius laborals o educatius, la tècnica o el tècnic proveirà a la persona sancionada d’un justificant.

Què passa amb la sanció econòmica?

No s’haurà de fer front a l’import econòmic de la sanció en cas de que la sol·licitud sigui acceptada pel Departament de Convivència i es realitzi l’activitat substitutòria.

Per a qualsevol dubte o consulta podeu enviar un correu a convivencia@badalona.cat