Twitter Facebook Instagram Youtube

Per poder disposar d’electricitat per a l’ús domèstic a casa nostra, el primer que hem de fer és contractar amb la companyia subministradora, mitjançant la pòlissa d’abonament corresponent. Podem escollir per una companyia d’últim recurs o anar al mercat lliure. Per a això ens cal la documentació següent:

  • Butlletí signat per un instal·lador autoritzat i segellat pels Serveis d’Indústria de la Generalitat
  • Cèdula d’habitabilitat
  • Document nacional d’identitat (DNI)
  • Contracte de lloguer o escriptura de propietat de l’habitatge

Abans de tot, però, és convenient que ens informem de la potència a contractar, que és la que realment necessitem, en funció dels aparells electrodomèstics que utilitzarem. Cal tenir en compte que, més endavant, podrem modificar si ens interessa aquesta potència contractada.

Les despeses de contractació són les següents:

  • Drets d’escomesa o de connexió
  • Drets de verificació
  • Fiança
  • IVA

La facturació del consum d’electricitat es determina amb el comptador, el qual pot ser comprat per l’usuari o llogat. L’energia que consumim es llegirà del comptador cada mes. Quan no s’ha pogut accedir al comptador ens cobren mitjançant una lectura estimada.

Fitxers relacionats