Twitter Facebook Instagram Youtube

Els crèdits al consum estan regulats per la Llei 7/1995, de 23 de març.

La Llei s’ aplica als contractes en que una persona física o jurídica en el exercici de la seva activitat, com empresari, concedeix o es compromet a concedir a un consumidor, un crèdit sota la forma de pagament aplaçat, préstec, obertura de crèdit o qualsevol forma equivalent de finançació, per satisfer necessitats personals al marge de la seva activitat empresarial o professional.

Els objectius d’aquesta Llei són:

  • Protegir el consumidor
  • Evitar i controlar la publicitat enganyosa
  • Establir la informació mínima que s’ha de facilitar als consumidors en les operacions creditícies
  • Possibilitar la nul·litat dels contractes de préstec en determinats supòsits

Abans de signar, el consumidor té dret a demanar un fullet informatiu amb les condicions del crèdit que se li ofereix, les quals tindran una validesa de 10 dies.

El contracte s’ha de formalitzar necessàriament per escrit i l’entitat n’ha de lliurar una còpia al consumidor, en la qual consti el TAE o, si s’escau, l’interès nominal i les despeses totals de l’operació, el nombre i la periodicitat de les quotes del préstec, així com les condicions en què es podran modificar les condicions pactades.

És prohibit cobrar al consumidor interessos abusius, en el cas de descoberts en compte corrent (que no siguin de targeta de crèdit), i s’entén que un interès és abusiu quan supera 2,5 vegades l’interès legal del diner, vigent en el moment en què es produeix el descobert.

Els crèdits al consum estan vinculats a la sort dels contractes principals: és a dir, que si comprem un televisor i el paguem mitjançant un crèdit al consum, aquest últim quedarà anul·lat si la compra del televisor s’anul·la com a conseqüència d'un defecte de l’aparell. En aquest cas, per tant, el consumidor no està obligat a pagar les quotes pendents del crèdit.

Malgrat això, no convé deixar de pagar, sinó que cal comunicar a l’entitat financera les circumstàncies del cas per anul·lar el crèdit sol·licitat per comprar el bé de consum.

Fitxers relacionats