Twitter Facebook Instagram Youtube

Informe d'Arrelament Social

L’informe d’arrelament social és un document a on es fa constar, entre d’altres, el temps de permanència a l’Estat espanyol de la persona sol·licitant, els mitjans de vida dels quals disposa, el coneixement de la llengua, els programes lingüístics i sociolaborals en els que hagi participat i els vincles familiars