Twitter Facebook Instagram Youtube

Servei de primera acollida

L'acollida té la finalitat de promoure l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones nouvingudes a la ciutat i minimitzar els obstacles que ho impedeixen a causa, principalment, de la manca de competències lingüístiques bàsiques i del desconeixement de la societat i l'ordenament jurídic.

El Servei de Primera Acollida de l'Ajuntament de Badalona, d’acord amb el que estableix la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, ofereix un conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes i que consisteixen en l'acompanyament, la formació i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar viure i treballar a Catalunya.

El Servei de Primera Acollida consta d’un itinerari formatiu de 3 mòduls:

  1. Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana (90 hores) 
  2. Coneixements laborals (15 hores)
  3. Coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic (15 hores)

Al Servei de Primera Acollida tenen accés totes les persones estrangeres immigrades, les persones sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària i les persones apàtrides i retornades sempre i quan siguin majors de 16 anys i estiguin empadronades a la ciutat de Badalona.

Es pot accedir al Servei de Primera Acollida, que és gratuït, durant tot l’any.

Per accedir al Servei de Primera Acollida, cal  sol·licitar cita prèvia al departament de Migracions.

El Servei de Primera Acollida consisteix en:

  • Recepció i orientació a la persona per tal de facilitar-li l’accés a la informació bàsica de la ciutat, informació sobre els seus drets i deures, legislació que els afecta, recursos existents, etc.
  • Orientació i derivació per a l’accés i l’ús normalitzat dels serveis bàsics: empadronament, assessorament jurídic, sistema sanitari, escoles, serveis socials, etc.
  • Informació sobre l’itinerari formatiu: calendari i llocs de realització

La realització de tot el circuit formatiu dóna accés al certificat d'Acollida

Informació en diferents idiomes:

Servicio de Primera Acogida

Firts reception service, 

Service de Premier Accueil