Twitter Facebook Instagram Youtube

Anunci DOGC núm. 8725, de 05/08/2022, relatiu al text refós de les bases generals per regular, en torn de promoció interna, la provisió de places vacants de la plantilla de funcionaris/àries de carrera i personal laboral fix de l’Ajuntament de Badalona

Descarrega

Anunci en BOPB, de data 05/08/2022, relatiu al text refós de les bases generals per regular, en torn de promoció interna, la provisió de places vacants de la plantilla de funcionaris/àries de carrera i personal laboral fix de l’Ajuntament de Badalona.

Descarrega