Twitter Facebook Instagram Youtube

Provisió temporal del lloc de treball de VICESECRETARI/A, classe primera.

Designació definitiva de candidatura

Descarrega

Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 20/03 FINS AL 26/03, inclosos. La presentació de sol·licituds s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Badalona mitjançant l’opció “sol·licitud genèrica (instància general)”, indicant en l’assumpte: “Provisió lloc vicesecretari/ària”.

Descarrega

Les bases reguladores del procés es publicaran al BOPB, al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya (CSITAL), al web municipal i al Tauler d’anuncis electrònic. Termini de presentació d’instàncies: 5 dies hàbils, des de l'endemà de la publicació en el BOPB (prevista pel 19/03/24).

Descarrega