Twitter Facebook Instagram Youtube

Llista d'expedients en exposició pública

En aquest apartat trobareu la informació dels expedients aprovats inicialment pels òrgans de govern de Badalona i sotmesos al tràmit d'informació pública per que la ciutadania pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. A cada expedient trobareu els terminis per poder formular-les.

Títol Data de venciment Descripció imatge
Expedient 2023/29934S 14/12/2023 23:59 Incorporació d'epígraf a l'Ordenança fiscal 13, reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius (Taxa per drets d'examen).
Expedient 2023/20848Z 14/12/2023 23:59 Proposta de taxa per prestació del servei de gestió de residus municipals i derogació del preu públic de recollida de residus urbana
Expedient 2023/36918F 14/12/2023 23:59 Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
Expedient 2023/45791W 19/12/2023 23:59 Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (amortització - interessos)
Expedient 2023/43016X 19/12/2023 23:59 Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de despeses de 2023, en pròrroga del de 2022 (subvenció finalista open house)
Expedient 2023/33091K 21/12/2023 23:59 Modificació de les tarifes del l'annex IX del Preu públic per la utilització d’instal·lacions esportives municipals
Expedient 2023/36644D 21/12/2023 23:59 Modificació de l'ordenança fiscal número 1 reguladora de l'Impost de béns immobles (IBI) per al 2024
Expedient 2021/23487Q 28/12/2023 23:59 Projecte de reparcel·lació voluntària del PAU-2 de la MPPGM als àmbits de l’avinguda del Marquès de Mont-Roig i de la carretera de Pomar.
Expedient 2023/35205L 29/12/2023 23:59 Aprovar inicialment el Pressupost municipal per a l’exercici 2024 i la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament, el dels seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen, i les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2024.