Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 5 de febrer de 2024

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 5 de febrer de 2024.

Aquest dilluns s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de febrer al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Aprovar la baixa voluntària de l’Ajuntament com a membre de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública

El Ple de l’Ajuntament de Badalona, durant la sessió ordinària del mes de febrer, ha aprovat la baixa voluntària de l’Ajuntament de Badalona com a membre nat i de ple dret de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) a tots els efectes a partir de la data del present acord.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorable del Grup Municipal del Partit Popular (PP). Els grups del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Badalona en Comú Podem (BeCP) i Guanyem Badalona (GB) han votat en contra.

Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències i comunicacions prèvies, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, relatives a les noves implantacions d’habitatges d’ús turístic al terme municipal de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat definitivament durant la sessió del 5 de febrer la suspensió de l’atorgament de llicències i admissió de comunicacions prèvies, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, relatives a les noves implantacions d’habitatges d’ús turístic al terme municipal de Badalona.

La resolució acorda la suspensió pel termini d’un any l’atorgament llicències i comunicacions prèvies d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats i usos i d’altres autoritzacions municipals connexes per a les noves implantacions d’habitatges d’ús turístic a tot el terme municipal de Badalona. Aquesta suspensió de llicències es tramita a l’empara de l’article 73 del TRLUC. També acorda determinar que l’àmbit de suspensió correspon a tot el terme municipal de Badalona

La suspensió durant un any de l’atorgament de llicències per habitatges turístics al terme municipal de Badalona s’ha portat al Ple després de l’aprovació del nou Decret Llei 3/2023 de la Generalitat de Catalunya, que suposa una nova regulació del règim d’implantació dels habitatges d’ús turístic. Concretament, aquest Decret Llei, 3/2023 de 7 de novembre, estableix Badalona com un dels municipis on l’habitatge d’ús turístic estaria subjecte al règim de llicència urbanística prèvia i, per tant, davant la implantació d’una nova taxa es considera oportú fer aquesta suspensió amb la finalitat de procedir a l’estudi i anàlisi d’una nova normativa local per revisar l’ordenança municipal de l’any 2015.

En aquests moments, a Badalona hi ha 200 pisos amb llicència d’habitatge turístic.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals (Partit Popular (PP), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Badalona en Comú Podem (BeCP) i Guanyem Badalona (GB) .

Aprovar l’extinció, per consolidació, del dret de superfície Pavelló La Colina, situat al carrer de la Gran Bretanya, sense número, de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat recuperar a partir del pròxim 1 de juliol la gestió i explotació del pavelló de La Colina, un equipament que el Consell Comarcal del Barcelonès va cedir l’any 2013 a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. La recuperació d’aquesta instal·lació per part de l’Ajuntament es fa per donar cabuda a la gran demanda d’equips de ciutat, amb més de cent entitats (entre equips federats i de lleure i escoles) que necessiten utilitzar regularment aquest poliesportiu.

Fins al 30 de juny Badalona cedeix la utilització de l’equipament a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per no perjudicar els partits ja programats de la temporada 2023-24. A partir d’aquell dia, l’Ajuntament podrà comptar en exclusiva amb el pavelló i començar a donar sortida a algunes de les demandes històriques dels clubs i entitats de la ciutat.

Aquesta és l’objectiu de la proposta de resolució que s’ha aprovat al Ple i que conté els acords següents:

- Declarar extingit, per consolidació, el dret de superfície constituït pel termini de cinquanta anys, a partir del 5 de novembre de 2007, sobre la finca municipal, a favor del Consell Comarcal del Barcelonès. L’extinció del dret de superfície determinarà la de tota classe de drets reals o personals assumits pel superficiari, sense que s’hagi de satisfer cap indemnització per part de l’Ajuntament de Badalona.

- Sol·licitar al Registre de la Propietat de Badalona 3, la cancel·lació per consolidació de la càrrega que grava la finca registral, corresponent al dret de superfície inscrit a favor del Consell Comarcal del Barcelonès, així com també la cancel·lació del dret de reversió inscrit sobre la finca de referència, a favor de l’Ajuntament de Badalona.

- Incloure a l'Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials derivats de l'adopció del present acord.

- Aprovar l’assignació de l’immoble interessat a l’Àrea d’Hisenda i Finances, Recursos Interns i Esports, Servei d’Esports.

- Notificar l’esmentat acord a l‘Àrea Metropolitana de Barcelona, als efectes oportuns, en el ben entès que l’immoble està lliure, vacu i expedit, sense arrendataris ni ocupants, a disposició de l’Ajuntament de Badalona.

- Notificar l’acord a la Intervenció Municipal.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals (Partit Popular (PP), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Badalona en Comú Podem (BeCP) i Guanyem Badalona (GB).

Aprovar l’estructura de costos dels lots 1, servei de recollida i transport de residus i neteja viària, i 4, servei de gestió de les deixalleries fixes i mòbils, del futur contracte de neteja viària i recollida de residus

El Ple de l’Ajuntament de Badalona del mes de febrer ha aprovat  definitivament l’estructura de costos, procedir a la confecció de l’informe justificatiu/memòria justificativa, dels plecs de condicions tècniques i plec de clàusules administratives particulars, així com totes les actuacions que es considerin necessàries per a la licitació del futur contracte dels serveis de neteja viària i recollida de residus al municipi de Badalona.

L’Ajuntament de Badalona licitarà aquest any un nou contracte del Servei de neteja viària, recollida de residus i gestió de deixalleries per als pròxims dotze anys amb un pressupost de licitació de prop de 500 milions d’euros. El nou contracte prendrà el relleu de l’anterior, que es troba vençut des del maig de 2020. Aquest contracte introduirà les últimes prestacions tecnològiques i de maquinària per a la millora del servei, com ara dotar els contenidors de cartró i de resta amb dispositius antiincendis.

El nou contracte tindrà una vigència de 12 anys, 2 més dels 10 anys de termini habitual, perquè l’aplicació de noves tecnologies permetrà allargar la vida de la maquinària i facilitarà un estalvi anual en dilatar la seva amortització. El contracte del Servei de neteja viària, recollida de residus i gestió de deixalleries constarà de 5 lots:

 1. Neteja i recollida viària
 2. Recollida i gestió del tèxtil, roba i calçat
 3. Recollida i gestió de l'oli domèstic
 4. Gestió de les deixalleries fixes i mòbils
 5. Servei de control i seguiment del servei

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del Partit Popular (PP), el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i amb les abstencions de Badalona en Comú Podem (BeCP) i Guanyem Badalona (GB).

Ratificar l’acord del Plenari del Consorci Badalona Sud de data 21 de desembre de 2023 pel qual es desisteix del procediment dissolució, liquidació i extinció del Consorci Badalona Sud

El Ple de l’Ajuntament de Badalona del mes de febrer ha aprovat la ratificació de l’acord del Plenari del Consorci Badalona Sud de data 21 de desembre de 2023 pel qual es desisteix del procediment de dissolució, liquidació i extinció del Consorci aprovat inicialment pel Plenari d’1 d’abril de 2022. També s’ha aprovat ratificar l’acord del Plenari del Consorci Badalona Sud de data 21 de desembre de 2023 pel qual s’aprova inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Badalona Sud.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals (Partit Popular (PP), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Badalona en Comú Podem (BeCP) i Guanyem Badalona (GB).

Moció per demanar la reactivació del departament d'eficiència energètica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat una moció presentada pel el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per demanar la reactivació del departament d'eficiència energètica.

La moció presenta els següents acords:

Primer.- Primer: Dotar de manera immediata de personal específic al departament d'eficiència energètica de l'Ajuntament de Badalona per tal de reduir les llistes d'espera de les famílies que requereixen aquest servei d'assessorament.

Segon: Promocionar el departament d'eficiència energètica, a fi de donar un millor accés a les famílies que ho precisen, reduir llistes d'espera i arribar a un major número de població que pugui fer ús d'aquest servei.

Tercer: Sol·licitar a l'Ajuntament de Badalona es comprometi amb la lluita contra el canvi climàtic a través de la transició energètica.

Quart: Traslladar aquests acords a la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona (FAVB), a l'aliança per la pobresa energètica.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Badalona en Comú Podem (BeCP) i Guanyem Badalona (GB) i amb l’abstenció del grup municipal del Partit Popular.

Moció per a la millora i dignificació de les infraestructures educatives a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat una moció que presenten els grups municipals de Badalona en Comú Podem, Guanyem Badalona, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit Socialista, per a la millora i dignificació de les infraestructures educatives a Badalona.

La moció presenta els següents acords:

 1. Demanda d'acció urgent a les Institucions competents: Exigir a la Generalitat de Catalunya i al Departament d'Educació un augment immediat del pressupost destinat a l'educació pública a Badalona, amb l'objectiu de resoldre les problemàtiques estructurals i urgents que afecten les escoles i instituts de la ciutat.
 2. Creació d'un Pla Integral de Remodelació i Modernització: Impulsar la creació d'un pla integral de remodelació i modernització de les infraestructures educatives de Badalona, garantint espais segurs, moderns i adaptats a les necessitats educatives actuals.
 3. Millores en Recursos Humans i Materials: Sol·licitar recursos addicionals per augmentar el personal docent i d'atenció educativa, així com recursos materials per garantir un entorn educatiu de qualitat.
 4. Creació d'Espais d'Interlocució i Participació: Establir espais de diàleg amb la comunitat educativa (centres, AMPAs, sindicats, etc.) per a una millora continuada i participativa de les condicions educatives i dels centres educatius.
 5. Transparència i Rendició de Comptes: Exigir transparència en la gestió dels recursos destinats a l'educació i establir mecanismes de seguiment i rendició de comptes sobre l'avanç i l'efectivitat de les mesures implementades.
 6. Compromís Municipal: Comprometre's, des de l'Ajuntament de Badalona, a col·laborar activament amb la Generalitat i el Departament d'Educació per a la implementació eficient d'aquestes mesures.

Aquesta moció es presenta amb la convicció que l'educació pública de qualitat és fonamental per al desenvolupament integral de la nostra societat, i és responsabilitat de totes les institucions implicades garantir-la.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals.

MÉS INFORMACIÓ

En l’enllaç següent podeu accedir a més informació sobre les sessions plenàries

https://www.badalona.cat/ca/actualitat/badalona-en-directe

Accés al Ple ordinari del 5 de febrer de 2024

https://www.youtube.com/watch?v=6ByuYAFFn6U&t=4602s