Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 27 de novembre de 2023

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona durant la sessió ordinària del mes de novembre de 2023.
El Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona durant la sessió ordinària del mes de novembre de 2023
Aquest dilluns s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de novembre al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Declaració institucional dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones

A l’inici de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona del mes de novembre es va fer la lectura de la Declaració institucional dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones:

“Avui, 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, afirmem ben alt i clar que la lluita contra les violències masclistes és una lluita col·lectiva que necessita de tota la societat. Perquè les violències masclistes no són un fet aïllat ni privat.

Perquè les violències masclistes són el principal problema de seguretat pública que té el país. Perquè no són un problema de les dones. Són un problema de tota la societat.

En les darreres dècades hem viscut al nostre país un canvi profund en el rebuig social a aquesta violència estructural contra les dones. Per arribar fins aquí ha calgut posar nom a les diferents formes que adopta i assenyalar tots els àmbits en què es produeix. També ha estat fonamental que tant les dones com els homes aprenguéssim a identificar els fets que constitueixen violència masclista i, de manera cabdal, a responsabilitzar els agressors en lloc de culpabilitzar les dones que la pateixen per allò que han fet o no han fet.

Aquest canvi no s’ha produït perquè sí. Ha sigut fruit d’una intensa lluita feminista que ve de lluny, en l’àmbit social i comunitari, en l’àmbit laboral, en l’àmbit cultural o en l’àmbit esportiu, i que també ha guanyat un espai central a les institucions polítiques i les administracions públiques.

S’hi destinen més recursos que mai per als serveis especialitzats d’atenció i recuperació de les dones i de les seves filles i fills. Per això és inevitable que se’ns esgotin les paraules de condemna i que ens preguntem amb dolor: “per què no s’aturen les violències contra les dones?”, “per què no s’acaben els feminicidis?”, o “per què no deixen d’augmentar les denúncies?”.

Prenguem consciència que amb l’augment del rebuig social i la fermesa de la resposta institucional no n’hi ha prou. No afrontem un esprint sinó una carrera de fons. Tenim encara molt normalitzades actituds i comportaments masclistes de menyspreu, ridiculització, control o dominació envers les dones i els seus cossos. I massa sovint encara costa desprendre’s dels estereotips sobre les víctimes i sobre els agressors, dels dubtes sobre la intenció de la víctima o supervivent que denuncia la situació de violència i de la complicitat o camaraderia amb l’agressor.

Aquest estiu tothom ha pogut veure com un fet ocorregut davant les càmeres i difós arreu del món no era suficient per obtenir en un primer moment una reparació àgil a la violència viscuda.

Tothom ha pogut veure igualment que, perquè això passés, ha estat necessari tot un clam social d’indignació davant la manca de diligència de qui tenia la responsabilitat d’actuar, d’aquells que van aplaudir unes excuses injustificables, dels que van pressionar o qüestionar la reacció de la víctima, i dels que varen ser tous en els seus comunicats o van callar massa dies. Tothom ha pogut veure igualment que, amb el clam “#S’haAcabat”, les jugadores de futbol no denunciaven només aquests fets, sinó que posaven el focus en un conjunt de desigualtats que cal adreçar per garantir la no-repetició i per fer efectiva la igualtat.

Aquest és el pas que necessitem fer totes i tots cada dia per acabar amb les violències masclistes. El silenci i la inacció no són respostes neutrals, sinó que donen suport a l’agressor, a la impunitat i a la reproducció de les violències. Cal trencar tots els silencis i tenir un paper proactiu en la prevenció i la detecció. Tots i totes som observadores i observadors d’unes violències que pateixen moltes dones del nostre entorn (familiar, d’amistats, laboral, educatiu, grups de xarxes socials, espais d’oci, al transport públic o al carrer) per part d’homes del nostre mateix entorn.

Totes i tots podem evitar que es produeixi la violència intervenint i denunciant comportaments agressius, discriminacions i desigualtats. Podem contribuir a establir estàndards sobre què és acceptable i què no en el nostre entorn, podem ajudar a reconèixer comentaris o comportaments intolerables, incloent-hi aquells discursos negacionistes de les violències masclistes, i empènyer així a superar les normes culturals patriarcals de la nostra societat. Podem cridar l'atenció sobre la situació de violència perquè s'aturi i exigir al nostre centre de treball, associació o espai d’oci que apliqui adequadament el protocol que està obligat a tenir.

Així mateix, totes i tots tenim també un paper cabdal en la resposta immediata després de la violència. Com a amiga o amic, familiar, company o companya de feina, veí o veïna, podem ajudar a qui ho està patint a identificar indicis de la violència patida o dels factors de risc per la seva vida. Especialment important és donar-li suport emocional, ajudar-la a superar la por, l’aïllament, la vergonya o el sentiment de culpabilitat que pot provocar la violència viscuda, assegurant-li que no és culpa seva, que som al seu costat i que la podem acompanyar als serveis especialitzats que es troben arreu del país o trucar al telèfon 900 900 120.

Les institucions polítiques del país - Generalitat de Catalunya, administracions locals i entitats municipalistes- ens comprometem a dedicar tots els esforços i recursos necessaris per garantir el dret de les dones a una vida lliure de violències masclistes. Sabem que hem treballat molt, però encara hem de fer-ho molt més: amb diligència deguda, amb una resposta integral i amb polítiques públiques transformadores i valentes.

Però per erradicar les violències masclistes, és imprescindible la implicació de tothom. Cadascú i cadascuna de nosaltres podem ser agents de canvi. Aixequem totes les catifes, trenquem tots els silencis i tinguem totes les alertes activades per prevenir, detectar i reparar les violències contra les dones. Prenguem partit per aturar d’una vegada per totes la principal vulneració dels drets humans de les dones i per acabar amb el seu últim responsable: el patriarcat i la ideologia masclista que el sustenta.”

Aprovar la incoació del procediment per a l’establiment del Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (SIS)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del mes de novembre la incoació del procediment per a l’establiment del Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (SIS).

El Servei d’Intervenció Socioeducativa és un servei preventiu que té per finalitat capacitar els/les progenitors/res o les persones que tinguin la tutela o la guarda dels infants o adolescents, per tal d’oferir-los el nivell bàsic que necessiten per a un desenvolupament integral adequat, i per la remissió de la situació de risc.

La població destinatària de SIS són infants i adolescents de 0 a 18 anys en situació de risc i les seves famílies, i compta amb programes específics amb continguts i activitats adaptats a les diferents franges d’edat per tal d’abordar les necessitats socioeducatives d’infants, adolescents, les seves famílies i entorn familiar.

Aquests serveis acompleixen una tasca preventiva fora de l’horari escolar, i estimulen el desenvolupament de la personalitat, la socialització, i l’adquisició d’aprenentatges bàsics per afavorir-ne el desenvolupament personal i la integració social, per prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc i per compensar dèficits socioeducatius.

Amb l’aprovació s’obre un període de 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’anunci a la web municipal, als efectes de consulta prèvia als ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la norma puguin fer, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de reglament que ha de regir el servei, aquelles opinions que considerin oportunes. Les opinions es substanciaran a través del web municipal, de conformitat amb l’article.

També es crea la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma, que estarà integrada per:

- President: El/La regidor/a competent en matèria de Serveis Socials.

- Vocals: Un representant, designat a l’efecte, per cada grup polític municipal.

- El/la cap del Servei de Direcció Estratègica de Serveis Socials.

- El/la tècnic/a responsable dels Programes d’Acció Social de Ciutat.

- El/la tècnic/a responsable del Programa d’Infància.

- El/La cap de Servei Jurídic adscrit a l’Àmbit competent en matèria de Serveis Socials.

- El/La lletrat/da adscrit/a a l’Àmbit competent en matèria de Serveis Socials, que actuarà com a secretari/a de la comissió.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Aprovar la modificació de la data de celebració dels plens ordinaris de l’Ajuntament, fixats per al primer dilluns de cada mes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del mes de novembre establir que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tinguin lloc el primer dilluns de cada mes, a les 18 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial o lloc habilitat a l’efecte. En cas que aquest dia preestablert sigui festiu, la sessió tindrà lloc en el següent dia hàbil. Aquesta modificació serà efectiva a partir de l’1 de gener de 2024.

Aquesta modificació s’ha aprovat amb el vot favorable del Grup Municipal del PP. Els grups de BECP, ERC i  PSC s’han abstingut. El Grup Municipal de Guanyem ha votat en contra.

Aprovar la designació del senyor Joan Walter Fibla com a nou síndic defensor de la ciutadania de Badalona, i cessar l’actual síndic defensor de la ciutadania, senyor Armand Soler i Alcaraz, per expiració del mandat, agraint els serveis prestats

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del mes de novembre cessar el senyor Armand Soler i Alcaraz del càrrec de Síndic Defensor de la Ciutadania de Badalona amb motiu del transcurs del temps pel qual ha estat escollit, agraint-li el seu treball i la seva vocació de servei públic.

Per substituir-lo, es designa al senyor Juan Walter Fibla, Síndic defensor de la ciutadania de Badalona, de conformitat amb el que preveu l’article 59 i concordants del TRLMRLC, amb efectes del dia de la data del seu nomenament que correspon efectuar a l’alcalde, i per un termini de cinc anys, amb una dedicació exclusiva, i amb subjecció al règim d’incompatibilitats recollides a l’article 64 del ROM.

Es fixa la retribució del càrrec en un import brut anual de 60.000,00 euros, a percebre en 14 pagaments, sense perjudici de l’efectiu rescabalament de les despeses efectives i justificades documentalment que origini l’exercici d'aquest càrrec.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable dels grups del PP i el PSC. El Grup Municipal d’ERC s’ha abstingut i els grups de BECP i Guanyem han votat en contra.

Moció per demanar l'adhesió a la ILP per a la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català, per un mínim del 6% del PIB per a l'educació

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada pel Grup Municipal de Badalona En Comú Podem per demanar l'adhesió a la ILP per a la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català, per un mínim del 6% del PIB per a l'educació.

La moció presenta els següents acords:

PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de Badalona a adherir-se a la “Iniciativa Legislativa Popular per a la Proposició de Llei de Garanties de Finançament del Sistema Educatiu Català. Per un mínim del 6% del PIB per a l’educació”.

SEGON.- Instar a l’Ajuntament de Badalona a traslladar al Govern de la Generalitat, la necessitat d’ajustar l’atenció de les necessitats educatives que s’estan cobrint des de l’Ajuntament a l’evolució real de costos i preus, tal com estableix la Disposició Addicional Quarta de la LEC.

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a les associacions de veïns i veïnes, a les entitats del món educatiu, als centres educatius ubicats al municipi i a totes les organitzacions de caràcter social de la localitat.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció que per reclamar la convocatòria de la Comissió d'Estudi pel Futur de la C31

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada pel Grup Municipal Guanyem Badalona per reclamar la convocatòria de la Comissió d'Estudi pel Futur de la C31.

La moció presenta els següents acords:

PRIMER. Emplaçar la Comissió d’Estudi pel Futur de la C-31 que es torni a reunir amb un ordre del dia i amb voluntat d’agilitzar la feina per avançar.

SEGON. Demanar que la Plataforma Transformem l’Autopista formi part d’aquesta comissió com a entitat de ple dret.

TERCER. Comunicar els presents acords als membres de la Comissió d’Estudi pel Futur de la C-31 la Plataforma Transformem l’Autopista.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció per a l'execució de la inversió del mercat Torner tenint en compte els acords amb els paradistes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada pel Grup Municipal d’ERC per a l'execució de la inversió del mercat Torner tenint en compte els acords amb els paradistes.

La moció presenta els següents acords:

PRIMER.- El Ple insta al govern a fer seguiment del projecte de remodelació del Mercat Torner encarregat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que inclou la reparació de les cornises, les goteres, la construcció d’un lavabo per a persones amb diversitat funcional, la remodelació de les portes d’accés laterals i la instal·lació de vidres a la cúpula de l’edifici (costat Mataró).

SEGON.- El Ple insta al govern municipal a complir els acords establerts amb els paradistes del Mercat Torner l’abril de 2023 que inclou el trasllat de les càmeres frigorífiques a la planta 0, la unificació de les parades existents, l'adequació de les noves parades, l’adequació d’una gran plaça per dinamitzar el mercat i l’adequació del bar.

TERCER.- Fer trasllat d’aquests acords als paradistes del Mercat Torner, a la Federació de Mercats Municipals i a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB).

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.