Twitter Facebook Instagram Youtube

Dilluns 18 de desembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona.
Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona
La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dilluns 18 de desembre, a les 18 hores, una sessió ordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç:

http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari corresponent al mes de desembre té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar l’acta número 18, corresponent a la sessió extraordinària de 20 de novembre de 2023; l’acta número 19, corresponent a la sessió ordinària de 27 de novembre de 2023 i l’acta número 20, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 24 de novembre de 2023.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia i de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat

  1. Aprovar el coeficient de revisió de preus 1,244866 pel que fa a la prestació del Servei de neteja viària, recollida de residus domiciliaris i la gestió de les deixalleries de Badalona, per a l’any 2023 i fixar la despesa màxima del Servei de neteja viària i de recollida de residus que es presta actualment per l’empresa FCCMA, SA. en 27.743.266,02 € euros.

II.- PART NO RESOLUTIVA I DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de decrets i resolucions

  1. Donar compte al Ple del Pla de Control Financer per a l’exercici 2023.
  2. Donar compte i, per tant, restar assabentats d'una sèrie d'informes del control financer 2022.
  3. Donar compte dels informes de control financer confeccionats al 2023, inclosos dins el PCF 2021.
  4. Donar compte de la resolució de l’alcalde número 2023011474, de data 9 de novembre de 2023, de modificació de la resolució de l’alcalde de data 28 de juliol de 2023 de delegacions de competències en els regidors, en compliment del seu dispositiu tercer, d’acord amb el que disposa l’article 38 del ROF.
  5. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de novembre de 2023.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

  1. Moció que presenta el grup municipal d'ERC de reconeixement i reparació a l'alcalde i els regidors empresonats el 1923 per motius polítics.
  2. Moció que presenta el grup municipal d'ERC de suport a la iniciativa de fer de Badalona la Seu de la Fundació CIM-UPC i d'impuls al Centre Tecnològic de l'espai CACI.

TORN OBERT DE PARAULES

PRECS I PREGUNTES