Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona 26/09/2018

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes de setembre

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona 26/09/2018.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes de setembre

Modificació de la composició dels membres del Consell Municipal d’Habitatge

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de setembre de 2018 modificar la composició del Consell Municipal d’Habitatge de Badalona per tal d’adaptar-lo al nou cartipàs municipal i per donar entrada a l’Associació Plataforma d’Afectats per la Crisi de Badalona (PAC) i a l’Associació Plataforma Sant Roc Som Badalona, com a membres del Consell.

La proposta per a la composició del Consell Municipal d’Habitatge que resulta és:

  • President/a: l’Alcalde de Badalona.

  • Vicepresident/a: 1a Tinent d’Alcaldia, Regidora de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

  • 1 representant de cada grup polític municipal

  • 2 representants de la FAVB

  • 1 representant de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH) de Badalona

  • 1 representant de REGESA

  • 1 representant de l’IMPSOL

  • 1 representant d’ENGESTUR

  • 1 representant de l’INCASOL

  • 1 representant del sindicat CC.OO

  • 1 representant del sindicat UGT

  • 1 representant del Gremi de Constructors de Badalona

  • 1 representant de la Federació d’Empresaris de Badalona

  • 1 representant del Consell Local de la Joventut de Badalona

  • 1 representant de l’Associació Plataforma d’Afectats per la Crisi de Badalona (PAC) de Badalona

  • 1 representant de l’Associació Plataforma Sant Roc Som Badalona

  • El Cap de Servei jurídic i d’administració general de l’àmbit de Govern i Territori

  • El Cap de Servei d’Ordenació del Territori

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Relació dels serveis i subministraments que s'estan prestant sense cobertura contractual

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de setembre de 2018 deixar constància de la relació dels serveis i subministraments que s'estan prestant sense cobertura contractual i fer un requeriment per iniciar els expedients de contractació pertinents per tal de regularitzar la situació.

Actualment l’Ajuntament de Badalona compta amb tot un seguit de serveis i subministraments que s’estan prestant o realitzant sense cobertura contractual, ja sigui perquè els contractes que els regien van finalitzar i no s’han tornat a adjudicar, ja sigui perquè mai han tingut cobertura contractual i no s’ha encetat el corresponent expedient administratiu per tal d’adjudicar el servei i/o subministrament de què es tracti.

Als efectes de regularitzar la situació de la prestació dels serveis i la realització dels subministraments que es troben a hores d’ara sense cobertura contractual, s’han adoptat els acords següents:

1.- Constatar la relació d’expedients relatius a prestacions de serveis i/o realitzacions de subministraments que s’estan prestant hores d’ara per part dels seus actuals prestataris sense cobertura contractual, i per tant, contravenint la normativa en matèria de contractació pública vigent.

2.- Instar als Serveis i/o Departaments tècnics promotors i gestors dels contractes de referència perquè regularitzin la situació d’aquests serveis i subministraments endegant l’elaboració dels plecs de prescripcions tècniques particulars que proposen per regir cadascun d’aquests, en alguns dels casos, o accelerant la tramitació dels nous expedients que han de servir per renovar-los, en d’altres .

3.- Requerir la informació necessària als Departaments tècnics municipals que correspongui, per iniciar la tramitació de l’expedient administratiu que pertoqui en cada cas i que ha de servir per tal d’adjudicar, de forma centralitzada si s’escau, els contractes de manteniment dels aparells elevadors, el de les cabines sanitàries o dels aparells de climatització dels diversos equipaments municipals, entre d’altres.

4.- Notificar aquesta resolució als Serveis i/o Departaments municipals que promouen i gestionen aquests expedients i que per tant, en són els seus responsable així com a la Secretaria General i a la Intervenció municipal.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals, llevat de la regidora no adscrita que s’ha abstingut.

Moció de suport a la construcció de la nova Biblioteca de Lloreda

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de setembre de 2018 una moció de suport a la construcció de la nova Biblioteca de Lloreda.

La moció proposa els següents acords:

1. Reparar los desperfectos de la actual Biblioteca de Lloreda lo más urgentemente posible.

2. Encargar el estudio de un proyecto de construcción de la nueva Biblioteca de Lloreda, solicitando el apoyo del Área de Cultura de la Diputación de Barcelona.

3. Solicitar al Ministerio de Cultura y Deporte del gobierno de España información para estudiar la posibilidad de que se instale en la ciudad de Badalona una Biblioteca Pública del Estado.

4. Informar de esta moción al Área de Cultura de Diputación de Barcelona y al Ministerio de Cultura del Gobierno de España

5. Informar de esta moción por correo electrónico a la FAVB, las asociaciones vecinales del distrito 2, y las entidades culturales de la ciudad.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, del regidor d’Units per Avançar, PP, ICV-EUiA, Ciutadans i la regidora no adscrita. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC i el regidor del Partit Demòcrata s’han abstingut.

Moció per demanar la redacció del projecte de trasllat del col·lector de Llevant

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de setembre de 2018 una moció per demanar la redacció del projecte de trasllat del col·lector de Llevant.

La moció proposa els següents acords:

1.- Instar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a iniciar la redacció del projecte de trasllat definiu del col·lector de Llevant de la ciutat de Badalona.

2.- Instar al govern de la Generalitat a dotar una partida pressupostària per executar l’obra del trasllat definiu del col·lector de Llevant de la ciutat de Badalona.

3.- Comunicar aquest acords a la Generalitat de Catalunya, l’AMB, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Barcelona, la FAVB i l’Associació de Veïns del barri de la Mora.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de setembre de 2018 una moció de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania.

La moció proposa els següents acords:

1. L’Ajuntament de Badalona condemna tots els actes vandàlics contra seus de partits polítics, els insults, les amenaces, agressions o l’assetjament contra grups i individus, entre els quals molts electes, que estan sovintejant a Catalunya. Així mateix, rebutja tots els actes vandàlics o violents que s’han produït i es produeixen en concentracions i manifestacions celebrades en els darrers mesos a Catalunya.

2. L’Ajuntament de Badalona condemna expressament les inadmissibles pràctiques de declarar persona non grata per les seves idees i d’assenyalar públicament a qui pensa diferent i a qui actua en compliment de les funcions públiques que té encomanades, i mostra el seu més enèrgic rebuig pel fet de que determinats càrrecs públics promoguin tals iniciatives des de les institucions de les que formen part.

3. Traslladar aquests acords al president del Parlament de Catalunya, als membres de la Mesa del Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya i als Grups Parlamentaris representats en el Parlament de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, del regidor d’Units per Avançar, PP i Ciutadans. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, el regidor del Partit Demòcrata, ICV-EUiA i la regidora no adscrita han votat en contra.

Moció per accedir als habitatges amb preus de lloguer justos i estables

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de setembre de 2018 una moció per accedir als habitatges amb preus de lloguer justos i estables.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar al Congrés de Diputats i al Senat a accelerar el tràmit i aprovació definitiva de la Proposició de Llei d’emergència habitacional en famílies vulnerables en l’àmbit habitacional i de la pobresa energètica (coneguda com la Llei de la PAH) per ampliar el termini mínim dels contractes de lloguer a cinc anys i millorar les garanties dels inquilins, que no es produeixin desnonaments sense alternativa habitacional; regular el preu del lloguer; la dació en pagament retroactiva; que es reallotgi temporament a famílies en emergència en pisos buits de la banca i combatre la pobresa energètica.

2. Instar al Govern de l’Estat que una vegada aprovada la contrareforma de la Llei d'Arrendament Urbans, li doni compliment executant i desenvolupant les seves mesures per resoldre i facilitar l’accés al lloguer dels habitatges amb preus dignes, justos, i estables.

3. Instar al Govern de l’Estat que doti els PGE de 2019 amb la quantia suficient dedicada al Pla estatal d’habitatge, que permeti a CCAA i Ajuntaments la creació d’un parc públic de lloguer social assequible per fer front a l’emergència habitacional.

4. Instar al Govern de la Generalitat perquè impulsi un conveni de cooperació amb aquest municipi, a on se li delegui, amb recursos, les tasques d'inspecció i control de l'impost de pisos buits, així com la capacitat sancionadora que emana de la Llei de l'Habitatge de 2007. Cal pressionar de forma concertada entre totes les administracions per evitar el fenomen dels pisos buits de grans propietaris.

5. Instar al Govern de la Generalitat per a que impulsi una campanya intensiva de comunicació, destinada a propietaris d’habitatge buit en zones amb demanda acreditada, per a que els cedeixin a preus taxats, a canvi de la seva rehabilitació (si s’escau) i amb garantia de cobrament de la renda, a les Borses de Lloguer Assequible gestionades per les OLH. Al mateix temps dotar de pressupost una campanya per a dur a terme la rehabilitació de les vivendes i els mitjans econòmics de la Xarxa de Mediació per al lloguer social per a poder garantir el pagament del lloguer.

6. Instar al Govern de la Generalitat perquè impulsi mesures decidides de suport econòmic als operadors públics d'habitatge per a la construcció d'habitatge públic de lloguer en el nostre municipi, en concertació amb l'Ajuntament.

7. Instar al Govern de la Generalitat per a que posi en marxa, en col·laboració amb les OLH, un servei estable de mediació extrajudicial per casos d’impagament del lloguer, que gestioni també els ajuts als llogaters i doni garanties als propietaris. Cal reduir a la mínima expressió els desnonaments judicials per impagament del lloguer.

8. Instar al Govern municipal a impulsar una modificació del PGM per a que totes les actuacions edificatòries destinades a habitatge plurifamiliar, ja siguin obra nova o gran rehabilitació en edificis preexistents, i sempre que el sostre urbanístic sigui superior a 600m2, hagin de destinar almenys el 30% d’aquest sostre a habitatges de protecció pública, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social. A més, caldrà establir les vies necessàries perquè l’Administració municipal pugui participar en la seva gestió, així com les entitats del tercer sector. Sol·licitar a l’AMB un estudi de viabilitat a fi i a efecte d’implementar aquesta mesura de forma conjunta a tots els municipis de l’AMB, amb homogeneïtat de criteris i anàlisi pormenoritzat de les característiques de cada municipi per tal d’adaptar la mesures a les condicions particulars de cada ciutat, sense perjudici de les accions que pugui fer l’Ajuntament de Badalona en funció de les seves competències.

9. Instar els grups polítics a reivindicar la Llei de l’Habitatge 24/2015, procedent d’una Iniciativa Legislativa Popular amb gran consens social i aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que actualment està suspesa.

10. Donar trasllat d’aquests acords al Govern Estatal, al Govern de la Generalitat, al Congrés del Diputats, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes, i a les entitats socials del municipi.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, Partit Demòcrata i Units per Avançar i la regidora no adscrita. El grup municipal PP ha votat en contra. El grup municipal Ciutadans s’ha abstingut.

Moció per instar al Govern Municipal a crear una comissió redactora d'una ordenança reguladora de centres cannàbics

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de setembre de 2018 una moció per instar al Govern Municipal a crear una comissió redactora d'una ordenança reguladora de centres cannàbics.

La moció proposa els següents acords:

1.- Realitzar un pla d’inspecció urbanística de tots els centres cannàbics instal·lats a la ciutat i que tinguem constància des del propi Ajuntament.

2.- Prendre les mesures oportunes d’aquells centres que desenvolupen la seva activitat de forma irregular per evitar situacions de molèstia i que estiguin perjudicant el benestar dels veïns.

3.- Creació d’una comissió redactora de l’ordenança que haurà de regular l’apertura d’aquest tipus de centres formada per tècnics, partits polítics i agents veïnals de la ciutat.

4.- Detall d’un cens de centres cannàbics a la ciutat classificat per barris ja estiguin en situació regular o irregular.

5.- Comunicar aquesta moció a la totalitat d’AVV i FAVB de la ciutat de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, del regidor d’Units per Avançar, PP, Ciutadans i la regidora no adscrita. El grup Guanyem Badalona en Comú ha votat en contra. Els grups municipals d’ERC, el regidor del Partit Demòcrata i ICV-EUiA s’han abstingut.

Moció per instar al Govern que planifiqui les accions oportunes per assegurar la qualitat de les nostres platges al 2019

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de setembre de 2018 una moció per instar al Govern que planifiqui les accions oportunes per assegurar la qualitat de les nostres platges al 2019.

La moció proposa els següents acords:

1.- Que el Govern de Badalona prengui les mesures oportunes amb la vista posada al 2019 per minimitzar els dies amb residus sòlids a l’aigua.

2.- Que es plantegi la licitació d’un segon vaixell pelicà i l’ampliació de l’existent que únicament compta amb 5 hores de funcionament.

3.- Que s’insti i es supervisi a l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel correcte manteniment dels equipaments de la platja.

4.- Que s’asseguri la correcta neteja de la sorra per part dels diferents organitzadors d’actes a la platja amb el dipòsit d’una fiança a retornar després de la celebració de l’event en qüestió.

5.- Que s’intensifiquin les campanyes per part de la Guàrdia Urbana de Badalona per evitar que es practiqui l’anomenat ‘botellón’ a la platja i passeig Marítim.

6.- Comunicar aquesta moció a la totalitat d’AVV i FAVB de la ciutat de Badalona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Agència Catalana de l’Aigua i a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, del regidor d’Units per Avançar, PP, Ciutadans i la regidora no adscrita. El grup Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA han votat en contra. El grup municipal d’ERC i el regidor del Partit Demòcrata s’han abstingut.

Moció per al dret a vot de totes les persones residents

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de setembre de 2018 una moció per al dret a vot de totes les persones residents.

La moció proposa els següents acords:

1 - Instar a l’estat espanyol a un reforma de l’ordenament jurídic a fi de permetre el dret a sufragi actiu i passiu a tots els comicis electorals a totes les persones estrangeres residents, amb el criteri màxim de 6 mesos de residència legal continuada com a requisit. En el mateix sentit, incorporar el seu dret de participació a referèndums, iniciatives legislatives populars o qualsevol altra forma de participació política.

2 - Instar a l’estat espanyol a suprimir de forma immediata els tràmits burocràtics addicionals per exercir el dret a vot en les eleccions municipals pels residents estrangers garantint que la inscripció en el cens es faci de forma automàtica. Així com a ampliar el reconeixement al sufragi passiu i optar per la via legal i no la dels tractats internacionals per donar accés al dret a sufragi a les persones estrangeres residents.

3 - Instar al Parlament de Catalunya a treballar per fer efectius els drets de la ciutadania, tot vehiculant-los a la residència, i no a la nacionalitat.

4 - Instar als diferents grups municipals d’aquest Ple Municipal a la no instrumentalització de la immigració als seus programes, estratègies i discursos en benefici d’interessos partidistes que afecten negativament la convivència i la cohesió social, i a promoure la incorporació de persones d'origen estranger en les seves llistes electorals per tal de reflectir la realitat actual de la nostra societat diversa.

5 - Instar al govern municipal a realitzar una campanya informativa per a donar a conèixer els processos per fer efectiu el dret a vot entre les persones estrangeres residents a Badalona i que per raó dels convenis internacionals, podran exercir el dret a sufragi actiu i passiu a les properes eleccions municipals. Aquesta campanya es concretarà en:

1. Enviar cartes a la població estrangera amb les condicions abans esmentades explicant-los que en les properes eleccions municipals tindran dret al sufragi actiu i passiu, i informant-los dels mecanismes concrets per a fer efectiu aquest dret. Aquestes cartes hauran de ser enviades en català i en les llengües majoritàries d’aquestes nacionalitats.

2. Fer reunions informatives i d’assessorament tant amb entitats de persones migrades d’aquests orígens, com amb entitats de suport als processos migratoris explicant el contingut del dret al sufragi actiu i passiu i els mecanismes concrets per exercir-lo.

3. Fer una campanya pública informativa a través de les diverses eines de comunicació de l’ajuntament, així com amb díptics i/o cartells informatius.

4. Instar al govern municipal a realitzar una campanya de difusió i denúncia de la manca de drets polítics per part de les persones estrangeres i per animar a la participació política de totes les persones residents.

5. Treballar per desplegar i fer efectiva tota la jurisprudència prevista en matèria de participació ciutadana en la Llei de Consultes de Catalunya, com a mitjà per garantir la plena participació política de la ciutadania resident a Badalona, al marge de la seva nacionalitat, al mateix temps que es garanteix un empadronament no restrictiu dels residents al municipi.

6. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern Espanyol, al Parlament de Catalunya, a la campanya Dret a Vot de SOS Racisme i a la Coordinadora Obrim Fronteres.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, el regidor del Partit Demòcrata i ICV-EUiA. Els grups municipals del PP i Ciutadans han votat en contra. El grup municipal del PSC, el regidor d’Units per Avançar i la regidora no adscrita s’han abstingut.

Moció de suport a un pacte de ciutat per a la Planificació Educativa

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de setembre de 2018 una moció de suport a un pacte de ciutat per a la Planificació Educativa.

La moció proposa els següents acords:

1. Impulsar un pacte de ciutat que compti amb la comunitat educativa, i serveixi per fer efectiva la planificació educativa a curt, mitjà i llarg termini.

2. Fer efectiva la comissió de planificació acordada amb el Conseller.

3. Crear un espai conjunt Ajuntament-Generalitat-Comunitat Educativa per blindar els acords amb el Departament d'Ensenyament.

4. Informar d’aquests acords als centres educatius de ciutat, les AMPAs/AFAs, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al CEM, a FAMPAs, a Badalona Es Mou i a la FaPaC.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals, llevat del grup municipal de Ciutadans que s’ha abstingut.

Badalona, 26 de setembre de 2018