Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 31 de juliol, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 31 de juliol, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà una sessió ordinària aquest pròxim dimarts 31 de juliol, a les 18 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 8 corresponent a la sessió extraordinària de 20 de juny de 2018.

2. Aprovar l’acta número 9 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 18 de juny de 2018.

3. Aprovar l’acta número 10 corresponent a la sessió ordinària de 26 de juny de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

4. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d'alcalde per delegació de l'Alcaldia fins el dia 20 de juny de 2018 i decrets i resolucions dictades per l'alcalde des del dia 21 al 30 de juny de 2018.

5. Donar compte al Ple de diverses resolucions referents al cartipàs municipal.

6. Aprovar el canvi de representants de l'ajuntament a la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

7. Designar el representants de l'Ajuntament a la Fundació Institut Guttmann, FP.

8. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament a la Xarxa de ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

9. Aprovar el canvi de representant de l'Ajuntament al Consell assessor de la Fundació Catalana de l'Esplai.

10. Aprovar el canvi de representants en els òrgans de govern del Consorci Badalona Sud.

11. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament davant la Fundació Institut de Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

12. Aprovar la proposta de cessament i nomenament dels representants de l'Ajuntament al Consorci de Normalització Lingüística.

13. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Consorci LOCALRET.

14. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Comitè Comarcal de la Creu Roja del Barcelonès Nord.

15. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament a la "Red Española de Ciudades por el Clima".

16. Aprovar la proposta de modificació de les comissions informatives de caràcter permanent.

17. Aprovar el canvi de representant de l'Ajuntament en el Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

18. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

19. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament a l'associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

20. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Consorci Parc Serralada Marina.

21. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

22. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya.

23. Aprovació de diversos reconeixement de crèdit d'exercicis anteriors.

24. Aprovar la modificació de les bases d'execució del pressupost general de 2018, en pròrroga del de 2017.

25. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2018, en pròrroga del de 2017 i del seu annex d'inversions.

26. Incorporació al pressupost de l'exercici 2018, en pròrroga del de 2017, del romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici 2017, per reduir l'endeutament en termes nets.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva

27. Aprovar el reconeixement de crèdit, les despeses i les factures presentades per Badalona Serveis Assistencials, SA derivats de l'encomana de gestió del Servei d'atenció domiciliària, el Servei de teleassistència i el Servei de localitzador personal.

28. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura presentada per Badalona Serveis Assistencials, SA, derivada de l'encomana de gestió del Projecte «Badalona cap a una Ciutat Saludable» corresponent al mes de desembre de 2017.

29. Ratificar la resolució d'alcaldia de data 19 de juny de 2018 relativa a la reclamació a la Generalitat del finançament de les escoles bressol dels cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

30. Adjudicar el contracte per als treballs de manteniment ordinari de l'espai públic, conservació i reforma dels paviments i clavegueram de la via pública municipal de Badalona per un termini de 4 anys.

31. Aprovar la imposició de diverses sancions per incompliment de la normativa de gossos potencialment perillosos.

32. Reconèixer un crèdit a favor d'Ens de Gestió Urbanística, SA, corresponent al consum elèctric de l'hidrant del parking de l'Av. Sant Salvador, del 31/10/2014 al 31/12/2017, per un import de 363,17 euros.

33. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del Pla General Metropolità al Centre Sant Jaume de Badalona.

34. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del Pla especial d'una part del sector de Costa A-1 a les parcel·les B11, B12, B13, B21 del Polígon I.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

35. Aprovar el cessament i nomenament dels membres del Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

36. Aprovar la proposta de cessament i nomenament dels membres del Consell d'administració de Marina Badalona, SA.

37. Modificar la composició dels consells d'administració dels organismes autònoms i nomenar els seus membres.

38. Modificar de l'acord plenari de 28/07/2015, que va aprovar la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual i del personal directiu al servei de l'Ajuntament de Badalona.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per a sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que el parc del Turó Caritg sigui un parc Metropolità i que es realitzi una actuació integral d’urgència.

2. Moció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA per demanar la redacció d’una Llei de regulació dels habitatges d’us turístic.

3. Moció que presenta el Grup Municipal del partit Demòcrata i Units per Avançar a favor de millorar l’estat de l’aigua de les platges de Badalona.

4. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem-MÉS a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT i per la dignificació del treball de la llar i les cures.

5. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MÉS instant al reconeixement dels badalonins guardonats amb la Creu de Sant Jordi.

6. Moció que presenten els Grups Municipals del Partit Popular, Partit Socialista de Catalunya, Partit Demòcrata i Units per Avançar i Ciutadans (Ciudadanos), per declarar el Club Nàutic Bétulo com a Bé Cultural d'Interès Local de Badalona.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú de suport a la tancada de migrants.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 27 de juliol de 2018