Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts 31 d’octubre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts 31 d’octubre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 31 d’octubre, a les 18 hores, una sessió ordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari corresponent al mes d’octubre té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 14, corresponent a la sessió extraordinària de 18 de setembre de 2023 i l’acta número 15, corresponent a la sessió ordinària de 25 de setembre de 2023.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia i de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat

2. Aprovar l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Badalona per a la delegació de competències municipals per a la promoció de la mobilitat compartida.

3. Aprovació inicial modificació del Pla General Metropolità per l'ajust de qualificacions de sistemes d'espais lliures i viaris a la plaça Pere Rovira i l’avinguda Marquès de Montroig.

4. Declarar la nul·litat de l’encàrrec efectuat a l’empresa Can Cet Centre d’Inserció Sòcio-Laboral, per a la prestació del servei de neteja dels edificis anomenats B9, SBAS4 i Can Boscà de conformitat amb el dictamen 298/2023, de 21 de setembre, de la Comissió Jurídica Assessora.

5. Aprovar inicialment l’avantprojecte de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana

6. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals de 2023, en pròrroga del de 2022 i del seu annex d'inversions (adequació edificis IMSP).

7. Aprovació de diverses propostes de modificació de Pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Personals 2023, en pròrroga del de 2022

8. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals de 2023, en pròrroga del de 2022 (deute a llarg termini amb la Seguretat Social).

9. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 i del seu annex d'inversions (adquisició vehicles manteniment).

10. Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (incorporació al pressupost de diverses subvencions finalistes esports).

11. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Subvenció finalista educació Fundació Pere Closa).

12. Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (incorporació d’una partida per a una subvenció finalista a Federació d’Associacions de Venedors dels Mercats Municipals de Badalona.

13. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Subvencions finalistes entitats basquet).

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern i de l’Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Protecció a les Persones

14. Desestimar parcialment en quant al fons de l’assumpte, el recurs de reposició interposat en data 2 de març de 2023 pel Sr. Miquel Vila Despujol, actuant en nom i representació de la Fundació ASCA.

Proposicions urgents

II.- PART NO RESOLUTIVA I DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de decrets i resolucions

1. Donar compte de la resolució de l’Alcalde 2023010034 de delegació de signatura.

2. Donar compte al Ple de la modificació de pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022, en la part que afecta al capítol 1, aprovada per l'Alcalde en data 22/09/2023 (Número de resolució 2023009516).

3. Donar compte al Ple del nomenament personal eventual de confiança i assessorament especial de la senyora Juana Crespo García.

4. Donar compte al Ple de la modificació del nomenament de la senyora Aglaya Chepiga Chepiga com a assessora tècnica de Govern.

5. Donar compte al Ple la modificació de l’assignació del règim de dedicació a les portaveus de Grup Municipal, Olga Gámez Vera i Rosa Trenado Sánchez, que passen a dedicació parcial.

6. Donar compte al Ple del nomenament de personal eventual de confiança i assessorament especial del senyor Salvatore Pascual Campos com a assessor tècnic de territori.

7. Donar compte al Ple de la resolució 2023008402 de data 11/08/2023 de modificació del règim de dedicació de la regidora Cristina Agüera Gago, que passa al règim de dedicació per assistències.

8. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023008875 de data 12 de setembre de 2023, referent a la modificació de la composició del Grup Municipal d’ERC.

9. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023009064, de data 13 de setembre de 2023, de designació d’alcalde accidental durant els dies 13 a 15 de setembre de 2023.

10. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023009063 de data 13 de setembre de 2023, referent al nomenament de suplents per a les presidències de les comissions informatives.

11.Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023009380, de data 19 de setembre de 2023, de designació d’alcalde accidental durant els dies 19 i 20 de setembre de 2023.

12. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023009514, de data 22 de setembre de 2023, de designació d’alcalde accidental durant els dies 22 i 23 de setembre de 2023.

13. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde de data 26 de setembre de 2023, de designació d’alcalde accidental durant el dia 27 de setembre de 2023.

14. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023009970 de data 4 d’octubre de 2023, referent a la modificació de la composició del Grup Municipal Socialista-Candidatura de Progrés.

15. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023010247, de data 8 d’octubre de 2023, de la designació d’alcalde accidental durant el dia 12 d’octubre de 2023 des de les 8:00 h. fins les 16:00 h.

16. Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 2023010466 de data 13 d’octubre de 2023, referent a la substitució d’un membre a les diferents comissions informatives de l’Ajuntament de Badalona.

17. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de setembre de 2023.

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal PSC sobre les paraules del regidor de seguretat, Juan Manuel Ruiz.

2. Moció que presenta els Grups Municipals d’ERC i BeCP de suport a la plataforma” Juguem a bàsquet!" per a l'adequació de les pistes urbanes de Badalona.

3. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC en memòria a l'Alcalde Xifré i ple seu reconeixement públic.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 26 d’octubre de 2023