Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebra una sessió extraordinària el dimecres 28 de juny

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebra una sessió extraordinària el dimecres 28 de juny.

La sessió començarà a les 9.30 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest dimecres 28 de juny, a les 9.30 hores, una sessió extraordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç: http://endirecte.badalona.cat

El Ple extraordinari té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Establir la Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.

2. Crear i fixar la composició de les comissions informatives de caràcter permanent i les atribucions de la Comissió Especial de Comptes.

3. Establir la determinació dels drets econòmics, règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

4. Establir la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual al servei de l’Ajuntament de Badalona.

5. Establir les dotacions econòmiques anuals fixes i variables a favor dels grups municipals d’aquesta corporació.

6. Establir la composició del Consell d'administració de l'Institut Municipal de Serveis Personals.

7. Establir la composició del Consell Rector del Museu de Badalona.

8. Establir la composició del Consell d'administració del Patronat de la Música de Badalona.

9. Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

10. Proposar a la Junta General de Marina Badalona, SA el nomenament dels membres del Consell d'administració en representació de l'Ajuntament de Badalona.

11. Donar compte al Ple de la delegació de la competència per a l’autorització de matrimonis civils.

12. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2023006631 de data 20 de juny de 2023, de la constitució de la Junta de Govern Local i de la delegació de competències de l’alcalde a la Junta de Govern Local.

13. Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 2023006636, de data 21 de juny de 2023 referent al nomenament dels tinents d’alcalde i les delegacions en els regidors.

Badalona, 26 de juny de 2023