Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 31 de gener, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 31 de gener, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 31 de gener, a les 18 hores, una sessió ordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari corresponent al mes de gener té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 18, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 12 de desembre de 2022, l’acta número 19, corresponent a la sessió ordinària de 20 de desembre de 2022 i l’acta número 20, corresponent a la sessió extraordinària de 29 de desembre de 2023.

2. Presa de possessió de la senyora Maria Núria Sabater Famadas, com a regidora d’aquest Ajuntament.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

3. Aprovació provisional Pla especial d’ampliació a ús habitatge al carrer Calderón de la Barca, núm. 1-7.

4. Aprovar la Mutació Demanial objectiva d’un espai de 200 m2 en l’immoble situat al c/ del Mar 2-4 de Badalona a favor de l’ORGT.

5. Aprovació inicial de la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Planejament General a Badalona.

6. Aprovar la nul·litat de la llicència d'obres d'ampliació d'habitatge al camí del Bosc núm. 29 (M-190-16).

7. Aprovar amb caràcter definitiu el text de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.

8. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 202210964, de 5 de desembre de 2022, de la designació de l’alcalde accidental durant els dies 7 i 8 de desembre de 2022.

9. Donar compte al Ple de la resolució núm. 2023000165 dictada per l’alcalde en data 11 de gener de 2023, de substitució d’un membre del Consell d’administració del Patronat de la Música.

10. Donar compte al Ple de la resolució núm. 2023000193 dictada per l’alcalde en data 12 de gener de 2023, de substitució d’un membre del Consell d’administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

11. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de desembre de 2022.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

12. Aprovar l’increment per a l’any 2023 del 2,5% a les retribucions de tot el personal al servei de l’Ajuntament de Badalona.

13. Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga de 2022 (subvenció finalista vals compra – Comerç).

14. Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (subvencions finalistes cultura).

15. Aprovar el Compte General de la Corporació relatiu a l’exercici 2021, que està integrat pel Compte de l’Entitat Local, pel compte dels seus organismes autònoms (Institut Municipal de Serveis Personals, Patronat de la Música i Museu de Badalona), pels comptes anuals de les societats mercantils de capital íntegrament local (Badalona Serveis Assistencials SA, Badalona Cultura SL, Badalona Comunicació SA, Ens de Gestió Urbanística SA i Reactivació Badalona SA), així com de la resta dels ens del sector públic (Consorci Badalona Sud).

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 26 de gener de 2023