Twitter Facebook Instagram Youtube

Renúncia de Carme Martínez Ruzafa a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona

Renúncia de Carme Martínez Ruzafa a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 20 de desembre ha pres coneixement per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada per la senyora Carme Martínez Ruzafa a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona i ha adoptat l’acord següent:

PRIMER.- Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada per la senyora Carmen Martínez Ruzafa a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona.

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que expedeixi credencial acreditativa de la condició d’electe a favor de la candidata de Guanyem Badalona en Comú Esquerra Republicana de Catalunya- Avancem (GBeC - ERC - Avancem - MES – AM) que ocupa la posició núm. 10 de la candidatura que, segons les dades que obren a la Secretaria General, correspon a la senyora Maria Núria Sabater Famadas.

TERCER- Notificar el present acord al Servei de Recursos Humans d’aquest Ajuntament per tal de donar compliment als tràmits procedimentals corresponents i a la resta d’interessats.

Badalona, 21 de desembre de 2022