Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 20 de desembre de 2022

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 20 de desembre de 2022.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de desembre al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Declaració institucional per la pèrdua d'aigua entorn de Torre Codina al barri de Canyet

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat per consentiment la Declaració Institucional per la pèrdua d'aigua entorn de Torre Codina al barri de Canyet.

El text de la Declaració és el següent:

“L’any 2008, en un context de sequera com el que vivim actualment, es va detectar una important pèrdua d’aigua a l’entorn de la Torre Codina al barri de Canyet. En aquell moment es va determinar que la fuita d’aigua provenia d’una de les principals canonades d’Aigües Ter Llobregat. L’empresa es va comprometre a fer unes obres de forma immediata i reparar la canonada tot preveient que les obres de reparació podrien allargar-se 2 anys.

La canonada afectada es va construir als anys seixanta i és de difícil reparació perquè porta l’aigua des de la potabilitzadora del Ter, a Cardedeu, fins a la de Trinitat (Barcelona) i conforma una de les artèries de distribució més importants d’aigua de Catalunya. No es pot deixar fora de servei per fer reparacions ja que deixaria d’abastir a gran part de Barcelona i rodalies. Per aquests motius les obres han consistit en la construcció d’una canonada paral·lela, que actualment encara està en construcció, i li falta el darrer dels quatre trams que permetrà fer el desdoblament.

Ens trobem a l’any 2022, immersos novament en un període de sequera, i segons ha declarat l’empresa Aigües Ter Llobregat, les obres encara no han iniciat el darrer tram i no estarà acabada fins final del 2025.

Davant la previsió de patir freqüents episodis de calor i sequera els propers anys és urgent i prioritari que es realitzin de forma immediata les obres de reparació necessàries per tal d’acabar amb el malbaratament d’un recurs tan essencial i lamentablement escàs com és l’aigua.

És per aquests motius, i a petició de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona i la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs, que tots els grups municipals de l’Ajuntament de Badalona reunits en PLE acordem la següent DECLARACIÓ INSTITUCIONAL:

PRIMER. Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua i a Aigües Ter Llobregat a solucionar la pèrdua d’aigua a la conducció de Cardedeu a Barcelona.

SEGON. Reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua que mobilitzi tots els recursos econòmics i tècnics per tal de realitzar, mentre durin les obres de desdoblament de la canonada, les actuacions necessàries per a la captació de tota la pèrdua d’aigua actual de la conducció Cardedeu-Trinitat en el terme municipal de Badalona pel seu aprofitament en reg de parcs i jardins i la seva connexió a la xarxa d’aprofitament d’aigua freàtica municipal.

TERCER. Donar trasllat d’aquests acords, a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, a la Coordinadora Veïnal Baix Besòs, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Empresa Aigües Ter Llobregat”.

El Ple ratifica, com a ens consorciat, l'acord adoptat pel Consell General del Consorci Besòs per a la modificació dels seus estatuts per tal de preveure la incorporació de la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat ratificar, com a ens consorciat, l'acord adoptat pel Consell General del Consorci Besòs, en sessió de 28 de novembre de 2022, relatiu a l'aprovació definitiva de la modificació dels seus estatuts amb l'objecte d’ampliar l’àmbit territorial del Consorci i modificar l’estructura dels òrgans de govern i administració per tal de preveure la incorporació de la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Consorci, i d'altres modificacions adients.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable dels grups municipals de JxCB; BeCP, ERC-A-MES; GBeC i PSC i amb l’abstenció del PP.

Renúncia de Carme Martínez Ruzafa a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha pres coneixement per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada per la senyora Carme Martínez Ruzafa a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona i ha adoptat l’acord següent:

PRIMER.- Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada per la senyora Carmen Martínez Ruzafa a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona.

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que expedeixi credencial acreditativa de la condició d’electe a favor de la candidata de Guanyem Badalona en Comú Esquerra Republicana de Catalunya- Avancem (GBeC - ERC - Avancem - MES – AM) que ocupa la posició núm. 10 de la candidatura que, segons les dades que obren a la Secretaria General, correspon a la senyora Maria Núria Sabater Famadas.

TERCER- Notificar el present acord al Servei de Recursos Humans d’aquest Ajuntament per tal de donar compliment als tràmits procedimentals corresponents i a la resta d’interessats.

Moció per a la concreció d'inversions i millores en el barri de Sant Crist

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària una moció per a la concreció d'inversions i millores en el barri de Sant Crist.

La moció presenta els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a que actuï de manera immediata amb compromís i contundència per resoldre les problemàtiques dels veïns i veïnes del barri de Sant Crist amb la urgència que requereix la realitat d’aquest barri.

SEGON Instar al govern municipal a executar de manera immediata les actuacions pendents en el barri de Sant Crist a fi de millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes.

TERCER. Traslladar l’adopció d’aquests acords a l’associació de veïns del barri de Sant Crist.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per la defensa de l'equiparació salarial dels treballadors i treballadores de Badalona Comunicació

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària una moció per la defensa de l'equiparació salarial dels treballadors i treballadores de Badalona Comunicació.

La moció presenta els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a que es impulsi, concreti i aprovi a través dels organismes corresponents, un acord per consens de totes les forces polítiques amb representació al consistori de proposta per l’equiparació salarial progressiva dels treballadors i treballadores de Badalona Comunicació, que pal·liï el greuge històric que pateixen a nivell salarial.

SEGON Instar al govern municipal a que faci efectiu de manera immediata i a través dels organismes corresponents, un primer augment salarial pels treballadors i treballadores de Badalona Comunicació a través de la partida que ja va ser aprovada en el pressupost municipal del 2022.

TERCER. Traslladar l’adopció d’aquests acords als treballadors i treballadores de Badalona Comunicació i al Consell d’Administració de l’Ens.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per la defensa del parc de Ca l'Arnús, del seu conjunt patrimonial i històric i per aturar la construcció de pisos i el vial dins del parc

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària una moció per la defensa del parc de Ca l'Arnús, del seu conjunt patrimonial i històric i per aturar la construcció de pisos i el vial dins del parc.

La moció presenta els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a que activi el procés de permuta o expropiació de les tres finques urbanitzables en els terrenys del parc fi de suspendre de manera immediata el planejament previst de construcció dels dos blocs de pisos.

SEGON Instar al govern municipal a que faci efectiva la requalificació de les finques urbanitzables com a verd metropolità.

TERCER. Instar al govern municipal a activar i reformular la comissió tècnica per debatre el pla d’usos del parc, incloent-hi com a membres de la comissió als grups: Verds de Badalona, Defensem ca l’Arnús, i +verd urbà.

QUART. Traslladar l’adopció d’aquests acords a les plataformes i col·lectius Defensem ca l’Arnús, Verds de Badalona, i +verd urbà, així com a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals JeCB, BeCP, ERC-A-MES, GBeC i PSC i amb l’abstenció del grup municipal del PP.

Badalona, 21 de desembre de 2022