Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació de l’actualització del patrimoni municipal de sòl i habitatge de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2021

Aprovació de l’actualització del patrimoni municipal de sòl i habitatge de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2021

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat l’actualització del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Badalona a 31 de desembre de 2021 i sol·licitar la inscripció en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya dels béns i els drets que integren el patrimoni municipal de sòl i d'habitatge de l’Ajuntament de Badalona.

Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 24 de març de 2015 es va acordar constituir el patrimoni municipal de sòl i habitatge (PMSH) de l’Ajuntament de Badalona. A la vista de l’acord de constitució del PMSH, l’inventari s’ha de verificar anualment i la seva comprovació s’ha d’efectuar sempre que es renova la corporació, tal com es va fer l’any 2017 i l’any 2019.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 30 de novembre de 2022