Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona dona llum verda al Pla Director Urbanístic (PDU) per a la transformació de l’àmbit de les Tres Xemeneies

El Ple de l’Ajuntament de Badalona dona llum verda al Pla Director Urbanístic (PDU) per a la transformació de l’àmbit de les Tres Xemeneies

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat Informar favorablement el document del PDU Front Litoral-Tres Xemeneies per a la seva aprovació provisional per part de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb el benentès que al document caldrà reduir l’edificabilitat plantejada, efectuant els corresponents ajustos per mantenir la viabilitat econòmica i financera:

L’àrea de les Tres Xemeneies, on fins fa poc s’ubicaven indústries i empreses de producció energètica, ocupa una posició estratègica i molt ben comunicada dins de la ciutat metropolitana que li confereix un gran potencial per a localitzar-hi activitats. Amb el tancament de les antigues indústries, s’obre la possibilitat de repensar i transformar aquesta àrea en el marc dels processos de millora del front litoral metropolità.

L’àmbit del Pla Director Urbanístic (PDU) de l’àmbit de les Tres Xemeneies, proposa, per una banda, delimitar i ordenar un sector de nova ordenació d’unes 32 hectàrees situades al litoral Metropolità de Barcelona, a la franja que queda entre la via del ferrocarril i el mar i des de la desembocadura del riu Besòs a Sant Adrià de Besòs fins al final de l’espai de les Tres Xemeneies, al límit amb el barri de la Mora de Badalona. I d’altra banda, transformar mitjançant directrius urbanístiques, un àmbit més gran, d’aproximadament 102 hectàrees, on es troben actualment magatzems i àrees industrials.

El procés participatiu, la base del PDU

El document del PDU, que redacta la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori amb la col·laboració i implicació dels municipis i entitats administratives afectades, en aquest cas, el Consorci del Besòs i els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona, establirà les condicions per a la remodelació d’aquest tram del litoral. Per tal que l’ordenació d’aquesta important peça de sòl respongui a les necessitats i aspiracions de la ciutadania, les administracions implicades obren un ampli procés de participació.

Objectius del PDU

El document especifica que els aspectes prioritaris que ha d’afrontar el planejament són:

• Millorar l’accessibilitat i connectivitat de tot el litoral, tan perpendicularment com paral·lel al mar, considerant el tramvia, voreres per a vianants i el carril bici.

• Conservar les Tres Xemeneies com a equipament emblemàtic, desenvolupant-hi usos a nivell sociocultural.

• Implicació de les institucions públiques en el finançament i control del procés.

• Fomentar la gestió transparent del procés de transformació que potenciï la informació i participació ciutadana.

• Desenvolupar equipaments i zones verdes, tot dignificant els actuals.

• Desenvolupar un urbanisme sostenible i amb mixtura d’usos, tot donant prioritat als usos residencials.

Situació actual

• 27/03/2017 Inici de redacció (Resolució del Conseller)

• 18/09/2017 Signatura del conveni de col·laboració entres el Departament de Territori i sostenibilitat, els Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona i el Consorci del Besòs

• 31/01/2018 Document d'objectius, propòsits generals i Avanç

• 27/09/2018 Inici procés de participació ciutadana

• 21/01/2019 Fi procés de participació ciutadana

• 26/02/2019 Informació del document d’objectius i propòsits generals i l’Avanç del PDU 3 Xemeneies proposta al Ple de l’Ajuntament de Badalona .

• 28 de juliol de 2020 Informació del document per l’aprovació inicial del PDU de les 3 Xemeneies al Ple de l’Ajuntament de Badalona .

• 28 de juliol de 2020 aprovació inicial per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona

• 16 de setembre de 2020 inici període d’informació pública

• 21 d’octubre de 2020 sessió de retorn del Procés de participació ciutadana

• 3 de novembre de 2020 sessió informativa específica sobre les qüestions de caire econòmic del PDU 3 Xemeneies

• 4 de desembre de 2020 tràmit d’audiència als Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona perquè emetin els seus informes.

Dades principals

Els plànols de la proposta del futur planejament defineixen tres franges clarament diferenciades. La franja situada a la part superior de l’àmbit, al costat de les vies del ferrocarril, on s’ubiquen sis unitats de projecte amb els edificis d’habitatge i activitats econòmiques (76.852 metres quadrats), la franja situada a la part central amb quatre àrees per a equipaments que incorporen el poliesportiu ja existent i la sala de turbines (36.673 metres quadrats) i la franja situada a la part inferior, més propera a la platja, que es destina a zones verdes i espais lliures (100.916 metres quadrats).

El PDU fixa un sostre total de 295.000 metres quadrats construïts, donant prioritat a l’ús residencial amb 191.750 m2 (65%) de l’edificabilitat respecte a l’activitat econòmica (que inclou oficines, comerç i hotels) amb 103.250 m2 (35%).

Es preveu un nombre màxim de 1.844 habitatges, dels quals 1.106 (60%) seran de règim lliure i 738 (40%) seran de protecció oficial.

A l’enllaç següent es pot trobar tota la informació del Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies:

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/pla_director_urbanistic_pdu/en_curs/Barcelona/pdu_tres_xemeneies/

El dictamen ha comptat amb el vot favorable dels grups municipals de JxCB; ERC-A-MES; PSC i PP, els vots contraris de GBeC i l’abstenció de BeCP.

Badalona, 28 de setembre de 2022