Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 27 de setembre de 2022

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 27 de setembre de 2022.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de setembre al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Declaració Institucional de l'Ajuntament de Badalona a proposta de la Federació de veïns i veïnes de Badalona en suport de l'ampliació de la línia 1 del metro

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat per consentiment la Declaració Institucional a proposta de la Federació de veïns i veïnes de Badalona en suport de l'ampliació de la línia 1 del metro.

El text de la Declaració és el següent:

“Als darrers anys hem pogut constatar com grans inversions a Badalona que estaven aprovades al PDI com la línia 1 fins a Can Ruti, es perdien en favor d’inversions a l’altre extrem de Barcelona. Els ciutadans de Badalona contemplem com altres grans projectes de la resta del territori han triplicat la inversió respecte del pressupost inicial i en canvi Badalona ha perdut oportunitats de inversió en infraestructures de transport imprescindibles pel desenvolupament econòmic i social de la ciutat.

Davant la notícia apareguda en diversos Mitjans de comunicació relatives al retard en la posada en marxa de les estacions de metro de la línia 1, de Fondo Santa Coloma fins a Sant Crist, tal i com estava previst, i davant la falta de desmentit per part de la Generalitat de Catalunya, els veïns i veïnes de la ciutat de Badalona reclamem un posicionament oficial en relació a aquesta notícia per part del govern de la Generalitat de Catalunya.

Els veïns i veïnes de Badalona i Santa Coloma, necessiten millorar i ampliar les xarxes de transport públic que connecten les dues ciutats, i la prolongació de la L1 de metro permetria aquesta millora de la connectivitat i facilitaria la connexió amb transport públic a l’entorn sanitari i de investigació biomèdica de Can Ruti. Amb aquesta inversió en transport L’Hospital Germans Tires i Pujol deixaria ser l’únic hospital de l’Àrea Metropolitana de Barcelona sense

accés per metro.

És per aquests motius, i a petició de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, que tots els grups municipals de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple ACORDEN donar suport a les reivindicacions emeses per la FAVB com a col·lectiu representat en la defensa del transport públic al nostre municipi i ACORDEN la present DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

PRIMER. Demanem al govern de la Generalitat que es posicioni oficialment en relació a les notícies aparegudes als mitjans de comunicació que anunciaven el retard en la posada en marxa ja compromesa en terminis, de les dues parades de la línia 1 de metro, des de Fondo Santa Coloma fins a Sant Crist i Nova Lloreda de Badalona.

SEGON. Reclamem que es mobilitzin tots els recursos tècnics i econòmics que facin possible el compliment dels terminis acordats en referència a l’ampliació de la línia 1 de metro

TERCER. Sol·licitem al govern de la Generalitat que valori la possibilitat d’una bifurcació de la L1 del metro que permeti l’arribada del metro a L’Hospital Germans Tries i Pujol i a l’entorn sanitari i d’investigació biomèdica de Can Ruti”.

Declaració Institucional de suport a les escoles d'educació especial

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat per consentiment la Declaració Institucional de suport a les escoles d'educació especial.

El text de la Declaració és el següent:

“El proper 5 d’Octubre se celebrarà el Dia Mundial del Docent, aquesta data és la que la UNESCO i l’Organització Internacional del Trabajo decideixen retre homenatge a la docència, una de les professions més valuoses dintre de qualsevol societat.

Els i les mestres tenen el deure i la vocació de formar les generacions futures i així garantir el desenvolupament social dels països.

L’educació és un dret humà, un bé públic i una responsabilitat col·lectiva i l’educació especial és una eina essencial de justícia social.

Les escoles d’educació especial són escoles que fan visible la diversitat com un aspecte que enriqueix la nostra societat.

Els professionals de les escoles d’educació especial representen una part indispensable en l’atenció a l’alumnat amb necessitats intensives i de suport. Aquestes escoles requereixen estar suficientment dotades per professionals multidisciplinars que assegurin metodologies actives, cooperatives i flexibles que permetin arribar als infants i joves amb necessitats educatives especials i potenciar al màxim les seves capacitats. Els equips professionals que formen part d’aquestes escoles són un bé del sistema educatiu català per la seva experiència, la seva expertesa i els seus coneixements per tractar aquells alumnes que necessiten suport i recursos a edats molt primerenques i per treballar els inicis de la comunicació, de les relacions i dels hàbits bàsics en els moments en què el cervell és més pràctic i canviant.

Les escoles d’Educació Especial municipals de Badalona ja fa més de 50 anys que treballen en l’atenció a la diversitat d’alumnes, no només de la ciutat, sinó d’altres poblacions properes.

Darrerament han vist créixer les necessitats de suport de l’alumnat i necessiten un augment proporcional de recursos humans i materials per atendre’ls de forma suficient, i és per tot l’exposat que:

Tots els grups polítics de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple manifestem el nostre compromís ferm amb tots els centres d’educació especial de la ciutat, els reconeixem com a un element essencial del nostre sistema educatiu i reclamem recursos suficients i un tracte digne per part de totes les administracions que hi tenen competències”.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona dona llum verda al Pla Director Urbanístic (PDU) per a la transformació de l’àmbit de les Tres Xemeneies

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat Informar favorablement el document del PDU Front Litoral-Tres Xemeneies per a la seva aprovació provisional per part de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb el benentès que al document caldrà reduir l’edificabilitat plantejada, efectuant els corresponents ajustos per mantenir la viabilitat econòmica i financera:

L’àrea de les Tres Xemeneies, on fins fa poc s’ubicaven indústries i empreses de producció energètica, ocupa una posició estratègica i molt ben comunicada dins de la ciutat metropolitana que li confereix un gran potencial per a localitzar-hi activitats. Amb el tancament de les antigues indústries, s’obre la possibilitat de repensar i transformar aquesta àrea en el marc dels processos de millora del front litoral metropolità.

L’àmbit del Pla Director Urbanístic (PDU) de l’àmbit de les Tres Xemeneies, proposa, per una banda, delimitar i ordenar un sector de nova ordenació d’unes 32 hectàrees situades al litoral Metropolità de Barcelona, a la franja que queda entre la via del ferrocarril i el mar i des de la desembocadura del riu Besòs a Sant Adrià de Besòs fins al final de l’espai de les Tres Xemeneies, al límit amb el barri de la Mora de Badalona. I d’altra banda, transformar mitjançant directrius urbanístiques, un àmbit més gran, d’aproximadament 102 hectàrees, on es troben actualment magatzems i àrees industrials.

El procés participatiu, la base del PDU

El document del PDU, que redacta la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori amb la col·laboració i implicació dels municipis i entitats administratives afectades, en aquest cas, el Consorci del Besòs i els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona, establirà les condicions per a la remodelació d’aquest tram del litoral. Per tal que l’ordenació d’aquesta important peça de sòl respongui a les necessitats i aspiracions de la ciutadania, les administracions implicades obren un ampli procés de participació.

Objectius del PDU

El document especifica que els aspectes prioritaris que ha d’afrontar el planejament són:

  • Millorar l’accessibilitat i connectivitat de tot el litoral, tan perpendicularment com paral·lel al mar, considerant el tramvia, voreres per a vianants i el carril bici.

  • Conservar les Tres Xemeneies com a equipament emblemàtic, desenvolupant-hi usos a nivell sociocultural.

  • Implicació de les institucions públiques en el finançament i control del procés.

  • Fomentar la gestió transparent del procés de transformació que potenciï la informació i participació ciutadana.

  • Desenvolupar equipaments i zones verdes, tot dignificant els actuals.

  • Desenvolupar un urbanisme sostenible i amb mixtura d’usos, tot donant prioritat als usos residencials.

  • Situació actual

  • 27/03/2017 Inici de redacció (Resolució del Conseller)

  • 18/09/2017 Signatura del conveni de col·laboració entres el Departament de Territori i sostenibilitat, els Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona i el Consorci del Besòs

  • 31/01/2018 Document d'objectius, propòsits generals i Avanç

  • 27/09/2018 Inici procés de participació ciutadana

  • 21/01/2019 Fi procés de participació ciutadana

  • 26/02/2019 Informació del document d’objectius i propòsits generals i l’Avanç del PDU 3 Xemeneies proposta al Ple de l’Ajuntament de Badalona .

  • 28 de juliol de 2020 Informació del document per l’aprovació inicial del PDU de les 3 Xemeneies al Ple de l’Ajuntament de Badalona .

  • 28 de juliol de 2020 aprovació inicial per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona

  • 16 de setembre de 2020 inici període d’informació pública

  • 21 d’octubre de 2020 sessió de retorn del Procés de participació ciutadana

  • 3 de novembre de 2020 sessió informativa específica sobre les qüestions de caire econòmic del PDU 3 Xemeneies

  • 4 de desembre de 2020 tràmit d’audiència als Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona perquè emetin els seus informes.

Dades principals

Els plànols de la proposta del futur planejament defineixen tres franges clarament diferenciades. La franja situada a la part superior de l’àmbit, al costat de les vies del ferrocarril, on s’ubiquen sis unitats de projecte amb els edificis d’habitatge i activitats econòmiques (76.852 metres quadrats), la franja situada a la part central amb quatre àrees per a equipaments que incorporen el poliesportiu ja existent i la sala de turbines (36.673 metres quadrats) i la franja situada a la part inferior, més propera a la platja, que es destina a zones verdes i espais lliures (100.916 metres quadrats).

El PDU fixa un sostre total de 295.000 metres quadrats construïts, donant prioritat a l’ús residencial amb 191.750 m2 (65%) de l’edificabilitat respecte a l’activitat econòmica (que inclou oficines, comerç i hotels) amb 103.250 m2 (35%).

Es preveu un nombre màxim de 1.844 habitatges, dels quals 1.106 (60%) seran de règim lliure i 738 (40%) seran de protecció oficial.

A l’enllaç següent es pot trobar tota la informació del Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies:

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/pla_director_urbanistic_pdu/en_curs/Barcelona/pdu_tres_xemeneies/

El dictamen ha comptat amb el vot favorable dels grups municipals de JxCB; ERC-A-MES; PSC i PP, els vots contraris de GBeC i l’abstenció de BeCP.

L’Ajuntament aprova les modificacions del PGM per ajustar les qualificacions urbanístiques de l’entorn del Parc del Turó d’en Caritg

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment la modificació de PGM (Pla General Metropolità) per l’ajust de qualificacions d’espais lliures i equipaments al Turó d’en Caritg i a l’avda. de Salvador Espriu.

Aquesta modificació es tramita per iniciativa pública de l’Ajuntament de Badalona i es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques de l’entorn del Parc del Turó del Caritg per adaptar-les als usos existents, la urbanització executada i les infraestructures implantades. La modificació comprèn un espai amb un total de 122.307 m²:

L'interès públic d'aquesta proposta de modificació del PGM es justifica per que permet regularitzar les qualificacions d’uns sòls destinats a sistemes viari, d’espais lliures i d’equipaments que s’han d’ajustar per coherència amb els usos existents, la urbanització i edificacions executades i les infraestructures que s’hi han implantat.

En data 14 de juny de 2022 es va sol·licitar informe sectorial al servei d’Infraestructures de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat. Un cop transcorregut el termini per emetre informe no s’ha rebut resposta.

Durant el preceptiu termini d’informació pública de l’expedient no consta que s’hagi presentat cap al·legació i per tant, es procedeix a la seva tramitació.

Àrea afectada:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lcvaZ5GMbxKRjgPVD_2Rl4WPHCj22HY8&usp=sharing

El dictamen ha comptat amb els vots favorables del JxCB, BeCP; ERC-A-Mes; GBeC i PSC, i l’abstenció del PP.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova modificar els Estatuts del Consorci Besòs per a permetre l’entrada de la Generalitat i l’AMB

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs amb l'objectiu d’ampliar l’àmbit territorial del consorci i modificar l’estructura dels òrgans de govern i administració per tal de preveure la incorporació de la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Consorci, entre altres modificacions.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció de suport a les famílies afectades pel risc de col·lapse del bloc de pisos del carrer Granada 22 de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de setembre una moció de suport a les famílies afectades pel risc de col·lapse del bloc de pisos del carrer Granada 22 de Badalona.

La moció presenta els següents acords:

PRIMER.- Exigir al govern municipal compleixi amb els seus compromisos i que els veïns i veïnes del carrer Granada 22 puguin disposar d'un habitatge social mentre no puguin tornar a casa seva o bé puguin disposar d'allotjament a Badalona amb unes prestacions que els hi permeti desenvolupar la seva vida amb normalitat.

SEGON.- Exigir que el govern municipal faci totes les gestions i tràmits necessaris de forma subsidiària i a la major brevetat possible per l'apuntalament del bloc de pisos que impedeixi el seu col·lapse i esfondrament i, també, que es pugui utilitzar el 50% dels habitatges de l'edifici segons reflecteix el mateix informe tècnic de l'Ajuntament.

TERCER.- Exigir al govern municipal que treballi per gestionar la corresponent coordinació entre l'Ajuntament de Badalona, el Consorci Metropolità de l'Habitatge (AMB) perquè els veïns i veïnes puguin realitzar les obre necessàries que solucionin el problema del bloc de pisos del carrer Granada 22 d'acord amb el Programa de Rehabilitació que permet subvencions fins a un 60%.

QUART.- Exigir al govern municipal que mitjançant el Servei de Serveis Socials coordini una negociació amb les entitats bancàries corresponents per aconseguir una moratòria de dos anys pels pisos de la finca del Carrer Granada 22 que tinguin l'habitatge amb hipoteca, ateses les especials circumstàncies i perquè aquests veïns i veïnes puguin destinar aquests recursos a la reparació i adequació dels seus habitatges.

La moció ha estat aprovada amb el vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 28 de setembre de 2022