Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 27 de setembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 27 de setembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió se celebrarà al Saló de Plens de la Casa de la Vila a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 27 de setembre a partir de les 18 hores la sessió ordinària corresponent al mes de setembre. Es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç següent:

http://endirecte.badalona.cat

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 11, corresponent a la sessió ordinària de 26 de juliol de 2022 i l’acta número 12, corresponent a la sessió extraordinària de 8 de setembre de 2022.

2. Declaració Institucional de l'Ajuntament de Badalona a proposta de la Federació de veïns i veïnes de Badalona en suport de l'ampliació de la línia 1 del metro.

3. Declaració Institucional de suport a les escoles d'educació especial.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

4. Informar favorablement el document del PDU Front Litoral-Tres Xemeneies, per a la seva aprovació provisional per part de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb el benentès que al document caldrà reduir l’edificabilitat plantejada, efectuant els corresponents ajustos per mantenir la viabilitat econòmica i financera.

5. Aprovació provisional modificació de PGM per l’ajust de qualificacions d’espais lliures i equipaments al turó d’en Caritg i a l’avda. de Salvador Espriu.

6. Aprovar definitivament el projecte d’expropiació, presentat per l’INCASOL, pel procediment de taxació conjunta dels blocs 57, 58, 59 i 60 situats a l’avinguda Marquès de Mont-roig núm. 212-214, 208-210, 204-206 i 200-202 afectats per la Modificació puntual del PGM al front de l’avinguda Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc de Badalona prèvia resolució de les al·legacions presentades.

7. Modificar de l’acord del Ple de data 15 de juliol de 1992, en el sentit d’anul·lar la clàusula que deia: «TERCER.- Anualment la societat municipal «SERVEIS D’APARCAMENT, SA» abonarà a l’Ajuntament el 50% del rendiment net obtingut en la gestió del present servei, prèvia presentació del balanç de la Intervenció municipal.».

8. Aprovació indemnitzacions Servei Neteja Edificis Municipals FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA (març, abril, maig i juny 2022).

9. Reconeixement de crèdit i aprovació de la factura 3a fracció IBI 2021 local c/ Prim, 63 interior.

10. Donar compte de la resolució de l'alcalde de data 28 de juliol de 2022, de designació d'alcalde accidental al 3r tinent d’alcalde i regidor de l'Àmbit de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial, des del dia 18 al 21 d’agost de 2022, ambdós inclosos.

11. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant els mesos de juliol i agost de 2022.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

12. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública, per actualitzar els costos derivats de la prestació del servei de retirada i immobilització de vehicles a la via pública.

13. Donar compte de les resolucions números 168/2022 i 169/2022 dictades en data 22/07/2022 pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic vistos els recursos especials en matèria de contractació interposats per SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA I CITELUM IBERICA SA contra l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment de l’enllumenat públic i consegüentment amb aquestes, anul·lar la l’adjudicació d’aquest contracte i tot el procediment de licitació.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

14. Aprovar la modificació puntual dels Estatuts de l'Institut Municipal de Serveis Personals.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la millora, el manteniment i l'accés als espais públics destinats a la pràctica del bàsquet de lleure i altres activitats esportives.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular de suport a les famílies afectades pel risc de col·lapse del bloc de pisos del carrer Granada 22 de Badalona.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 23 de setembre de 2022