Twitter Facebook Instagram Youtube

Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Badalona i del sector públic local

Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Badalona i del sector públic local

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat el Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Badalona i del sector públic local. L’objectiu d’aquesta iniciativa és assegurar la transparència, l’accés a la informació pública i el bon govern dels ens locals i de llurs alts càrrecs.

Aquest codi té dos objectius fonamentals:

a) Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven.

b) Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.

El present codi és aplicable:

a) Als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen la condició d’alts càrrecs:

- Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.

- Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim local.

- Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic.

- El personal eventual.

b) En tant que no es disposi d’un codi ètic i de conducta específic per al personal al servei de l’Ajuntament i el seu sector públic, aquest codi és d’aplicació al personal al servei de l’Ajuntament de Badalona i el seu sector públic, excepte en els apartats únicament aplicables als alts càrrecs.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 29 de juny de 2022