Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 28 de juny de 2022

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 28 de juny de 2022.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de juny al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Un cop finalitzat el Ple ordinari, es va convocar una sessió extraordinària per aprovar un dictamen que inicialment no havia prosperat

Presa de possessió del senyor Juan José Portillo López com a regidor d’aquest Ajuntament de Badalona

El senyor Juan José Portillo López, durant la sessió ordinària del ple celebrada el dimarts 28 de juny, ha pres possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Badalona com a membre del Grup Municipal del Partit Popular.

Nascut a Santiago de Calatrava (Jaén) l’any 1973, Portillo és veí del barri de Montigalà. Té estudis de programador analista de sistemes informàtics i de tècnic administratiu, format en administració electrònica/digital. Vinculat a diverses entitats esportives de la ciutat, durant el mandat 2011-2015 va ser coordinador d’Esports de l’Ajuntament de Badalona. Actualment, treballa per al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a un institut públic de Badalona.

Accedeix per primera vegada com a regidor de l’Ajuntament de Badalona.

Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona pel 28 de juny de 2022, dia per a l'alliberament i orgull LGTBI

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat per assentiment de tots els grups municipal la Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona pel 28 de juny de 2022, dia per a l'alliberament i orgull LGTBI:

“El 28 de juny celebrem el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, i ho fem reconeixent i agraint la tasca realitzada durant anys per les entitats, associacions, institucions i ciutadania entorn la conquesta dels drets i les llibertats de les persones LGTBI.

Els municipis de la província de Barcelona comptem amb un llarg recorregut en el compromís pel reconeixement dels drets de les persones LGTBI, treballant per la igualtat d'oportunitats entre els gèneres des de fa més de 30 anys, i desplegant polítiques específiques LGTBI amb més intensitat en la darrera dècada, empenta que la Diputació de Barcelona sempre ha recolzat, aplicant la normativa internacional, i alhora donant resposta als moviments feministes primer, i més endavant l'LGTBI, qui han estat històricament pioners en la defensa de la igualtat de gènere i de les llibertats sexuals.

Des de la Diputació de Barcelona tenim el repte de continuar impulsant polítiques LGTBI d’abast transversal, des del treball conjunt amb les administracions públiques i el món associatiu per generar les sinèrgies necessàries en la representació d’aquesta realitat social i lluita pel reconeixement dels drets.

Malgrat els avenços, avui en dia, encara és necessari reivindicar que queda molt camí per recórrer en la lluita per la igualtat de drets de les persones LGTBI, les dades mostren que l'LGTBI-fòbia encara és present al nostre voltant. Des de l'octubre de l'any 2014 es comptabilitzen 1.155 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, i en el que portem d'any ja hi sumem 84, existint un augment significatiu de les agressions i una preocupant proliferació de discursos d’odi cap a les persones LGTBI. Diem alt i fort que la llibertat d'expressar la sexualitat pròpia ha de ser plena, sense risc de patir cap tipus d'agressió ni marginació.

Ara bé, és innegable que la societat està canviant, i moltes de les ments més joves comencen a viure la sexualitat i desitjos de manera més oberta, les dades de l'enquesta CIS del 2021, en la que un 82,7% de les persones entre 18 i 24 anys es considera heterosexual, quan l'any 2016 es superava el 90%.

Seguirem dissenyant polítiques i ciutats amables i segures per l'expressió de la diversitat de desitjos LGTBI, sense por a la discriminació. Perquè des de la Diputació de Barcelona tenim el convenciment que treballar per a la igualtat significa també treballar per una societat igualitària i lliure d’LGTBI-fòbia, tenint com horitzó un escenari on les diferències d’orientació sexual siguin espais de llibertat i conquesta per a tota la ciutadania. I es per això que posem al servei del mon local recursos i suports específics per desplegar estratègies i activitats orientades a la consolidació d’aquests drets i a garantir les llibertats individuals i col·lectives per a tota la societat.

Per tot això, aquest 28 de juny i cada dia, aquesta institució es referma un cop més en el seu compromís amb el col·lectiu LGTBI. Continuem treballant per uns municipis lliures i diversos.”

Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Badalona i del sector públic local

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat el Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Badalona i del sector públic local. L’objectiu d’aquesta iniciativa és assegurar la transparència, l’accés a la informació pública i el bon govern dels ens locals i de llurs alts càrrecs.

Aquest codi té dos objectius fonamentals:

a) Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven.

b) Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.

El present codi és aplicable:

a) Als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen la condició d’alts càrrecs:

- Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.

- Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim local.

- Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic.

- El personal eventual.

b) En tant que no es disposi d’un codi ètic i de conducta específic per al personal al servei de l’Ajuntament i el seu sector públic, aquest codi és d’aplicació al personal al servei de l’Ajuntament de Badalona i el seu sector públic, excepte en els apartats únicament aplicables als alts càrrecs.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Aprovació del projecte executiu per a la urbanització de l'estació d'autobusos de l'Hospital Germans Trias i Pujol

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat el projecte executiu per a la urbanització de l'estació d'autobusos de l'Hospital Germans Trias i Pujol. El projecte està redactat per l’empresa municipal ENGESTUR per encàrrec de l'Ajuntament de Badalona. Aquest projecte defineix les obres com a remodelació, reurbanització i millora de la imatge urbana de l’estació d’autobusos de l’hospital i del seu entorn immediat i té un cost de 737.669,75€ IVA inclòs.

Atès que es tracta d’un projecte subvencionat per la Unió Europea –NextGenerationEU i que es tracta d’un projecte no previst en el pressupost municipal, correspon al Ple la seva aprovació.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció per a la creació del Consell de Benestar Animal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny una moció per a la creació del Consell de Benestar Animal.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Crear en el termini d’un mes la creació d’una comissió de treball de l’Ajuntament amb les organitzacions animalistes per elaborar els estatuts del Consell de Benestar animal.

SEGON - Crear el Consell participatiu amb les diferents entitats, organitzacions, voluntariat, i persones tècniques i polítiques durant el darrer trimestre del 2022 per treballar conjuntament en la planificació i coordinació de les polítiques públiques en aquesta matèria, amb participació de tots els Grups Municipals.

TERCER - Iniciar des del Consell els treballs per a la redacció de la nova Ordenança Municipal de Tinença d’Animals (OMTA)

QUART - Restabliment de la unitat policial específica pel benestar, protecció i control dels animals a la ciutat, dins el nou model de seguretat basat en la proximitat, el benestar i la convivència amb protocols establerts clars i un pla de formació específic pels agents.

CINQUÈ - Informar d’aquests acords a les entitats animalistes i al resta d’entitats de la ciutat.

La moció ha estat aprovada amb el vots favorable de tots els Grups Municipals.

Moció per fomentar i garantir a la ciutadania l'ús de l'espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat la seva forma i manera d'entendre la vida, sense més límits que el respecte a la dignitat i els drets de les altres persones.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny una moció per fomentar i garantir a la ciutadania l'ús de l'espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat la seva forma i manera d'entendre la vida, sense més límits que el respecte a la dignitat i els drets de les altres persones.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER - Que l’Ajuntament de Badalona en Ple es comprometi a fomentar i garantir l'ús de l’espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat la seva forma i manera d’entendre la vida, sense més límits que els deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts dels altres.

SEGON - Que l’Ajuntament de Badalona en Ple es comprometi a preservar l'espai públic com un espai d’ús social, per ser utilitzat, per promoure les trobades, per l’enfortiment de les xarxes socials i de la producció d’activitats col·lectives; un espai on es fan visibles les entitats, un lloc de convivència civisme, amb ple respecte a la pluralitat d'expressions i de formes de vida diverses existents a Badalona.

TERCER - Que el Govern de la ciutat es comprometi a desenvolupar eines efectives, protocols i criteris clars així com a revisar l’ordenança actual i posi aquestes eines en coneixement de la ciutadania a fi de garantir un ús igualitari del dret a l’espai públic a la vegada que suposin el reconeixement del dret de tothom a comportar-se lliurement en els espais públics i a ésser respectat en la seva llibertat i la necessitat que tothom assumeixi determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts dels altres

QUART - Donar trasllat d’aquesta moció a totes les entitats i associacions ciutadanes de Badalona

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem, Guanyem Badalona en Comú i PSC. El grup municipal del Partit Popular ha votat en contra.

Sessió extraordinària del 28 de juny de 2022

Un cop finalitzat el Ple ordinari, es va convocar una sessió extraordinària per aprovar un dictamen que inicialment no havia prosperat. El dictamen aprovat va ser el següent:

Acceptar i contractar un préstec a llarg termini per import de 21.608.854,49 euros emmarcat en el Programa de Crèdit Local 2022

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat l’acceptació i contractació d’un préstec a llarg termini per import de 21.608.854,49 euros amb l’entitat BBVA en haver resultat seleccionada l’esmentada entitat financera per formalitzar l’ acció concertada del Programa de Crèdit Local 2022

L’import del préstec correspon a part de l’import de les inversions a realitzar per l’exercici econòmic 2022 contemplat en el marc pressupostari de la legislatura, les quals han estat incorporades al pressupost municipal d’inversions. El préstec s’emmarca dins del Programa de Crèdit Local 2022 que ha posat en marxa la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de reduir els costos financers dels préstecs dels municipis i de les entitats municipals, subvencionant els interessos dels préstecs sol·licitats.

El préstec contempla les següents condicions:

- Import: 21.608.854,49€

- Disponibilitat: 1 any (3 trimestres naturals més fracció de trimestre). La primera disponibilitat del préstec ha de coincidir amb el moment de la signatura i ha de ser com a mínim igual a l’import de la subvenció de la Diputació.

- Carència: 1 any

- Durada dels contractes de préstecs: 10 anys.

- Sistema d’amortització: trimestral en la forma habitual de l’entitat financera.

- Períodes de liquidació d’interessos: trimestrals.

- Tipus d’interès aplicable: euríbor a 3 mesos +diferencial sota els criteris de prudència financera –27% d’aquest diferencial, en el moment de concedir el préstec.

- Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses.

- Subvenció dels interessos: La Diputació de Barcelona subvenciona el diferencial dels préstecs.

El dictamen va ser aprovat amb el vot favorable dels Grups Municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem, PSC i dos regidors de Guanyem Badalona. El Grup Municipal del Partit Popular i dos regidors de Guanyem Badalona es van abstenir.

Badalona, 29 de juny de 2022