Twitter Facebook Instagram Youtube

Creació de la Comissió de Seguiment del Pressupost municipal de l’exercici 2022 i del Pla d'Equipaments

Creació de la Comissió de Seguiment del Pressupost municipal de l’exercici 2022 i del Pla d'Equipaments

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dijous 28 d’abril crear la Comissió de Seguiment del Pressupost municipal de l’exercici 2022 (ordinari i inversions) i del Pla d'Equipaments, en el si de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i, Hisenda, Recursos Interns i Personal.

Aquesta Comissió estarà integrada pels membres següents:

President/a:

L’alcalde o persona en qui delegui que serà un/a regidor/a del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.

Vocals:

• 1 membre designat pel grup municipal del Partit Popular

• 1 membre designat pel grup municipal Socialista

• 1 membre designat pel grup municipal de Guanyem Badalona en Comú

• 1 membre designat pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem-MES

• 1 membre designat pel grup municipal de Badalona en Comú Podem.

• 1 membre designat pel grup municipal Junts per Catalunya Badalona

• El/la interventora/or general

• El/la tresorer/a

• El/a Cap de l’Oficina Pressupostària

• Els tècnics/ques que siguin requerits

Secretaria: El Lletrat/da municipal que es designi.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, GBeC i PSC, i el vot contrari del PP.

Badalona, 29 d’abril de 2022