Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2022

Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2022

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió extraordinària celebrada el dijous 28 d’abril ha aprovat inicialment el Pressupost municipal per a l’exercici 2022 i la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament, el dels seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen, i les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2022.

El pressupost municipal d’aquest exercici se situa en 278 milions d’euros, una xifra que inclou la despesa corrent, el pressupost d’inversions i les despeses financeres.

La proposta del pressupost per a l’exercici de 2022 incrementa en 26,2 milions d’euros la despesa corrent en relació amb el pressupost vigent, en pròrroga de 2019. El nou pressupost creix un 16,34% i se situa en 187 milions d’euros.

Es preveu obtenir 190 milions d’euros d’ingressos corrents, 23,6 milions d’euros més que el que preveia el pressupost de 2021, el que representa un increment del 14,16%.

El pressupost té un annex d’inversions de 87,7 milions d’euros.

Pel que fa al pressupost general consolidat, compost pel pressupost de l’Ajuntament, els organismes autònoms i les societats municipals, se situarà aquest 2022 en 380 milions d’euros.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, 2 vots de GBeC i PSC, i l’abstenció del Grup Municipal del PP i de dos representants de GBeC.

Tots els documents es poden consultar en aquest enllaç:

http://badalona.cat/infopublica

Badalona, 29 d’abril de 2022