Twitter Facebook Instagram Youtube

Es dona compte al Ple de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms

Es dona compte al Ple de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms

En la sessió d’aquest dimarts 26 d’abril es va donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de l'Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms.

El resultat pressupostari de l’exercici 2021 és de 36,2 milions d’euros, que prové de la diferència entre els nou capítols de drets i obligacions reconegudes netes. Aquesta xifra, corregida per les despeses financeres i les desviacions de finançament, s’incrementa fins a arribar als 45,1 milions d’euros de Resultat Pressupostari Ajustat

Pel que fa al càlcul del romanent de tresoreria, els fons líquids a final de l’exercici són de 200 milions d’euros. Un cop aplicats els drets i obligacions pendents de cobrament o pagament, així com les partides, cobrades o pagades, pendents d’aplicació definitiva obtenim la xifra de 220,8 milions d’euros.

A l’anterior xifra se li detreuen 22,4 milions de saldos de dubtós cobrament i 45,6 milions corresponents a despeses amb finançament afectat per assolir una xifra de Romanent de Tresoreria Per a Despeses Generals de 152,8 milions d’euros.

Badalona, 27 d’abril de 2022